Opinion

Löfven: Dags för verklig satsning på innovation

Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna under partikongressen april 2013. Foto: Scanpix
Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna under partikongressen april 2013. Foto: Scanpix

DEBATT. Regeringen är anmärkningsvärt ointresserad av närings- och innovationspolitik. Insatser har skurits ner och näringslivet kallas för särintresse. Vi föreslår en mer aktiv innovationspolitik med bland annat nytt stöd till klimatinnovationer, nyföretagargaranti och en ny fond för investeringar i tidiga skeden, skriver Stefan Löfven partiledare för Socialdemokraterna.

I dag presenterar Ny Teknik sin årliga lista över unga, lovande teknikföretag. Att sätta fokus på de här spännande företagen är en viktig gärning.

Jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv till dialog med företagare om ökad konkurrenskraft, såväl i Sverige som på världens växande exportmarknader. Jag vet att det enda sättet för Sverige att lyckas med tillväxten och jobben är att ständigt förbättra och förnya näringslivets affärsidéer, produkter och tjänster.

I kontrast mot detta har Sverige en regering som är anmärkningsvärt ointresserad av närings- och innovationspolitik. De insatser som behövs för att nya produkter och tjänster ska nå ut har skurits ner, näringslivet kallas för särintresse, och den sedan länge annonserade innovationsstrategin bestod mest av tomma ord.

Socialdemokraterna tror på en betydligt mer aktiv närings- och innovationspolitik. Vi har presenterat en rad förslag på hur vi kan stärka hela innovationskedjan från idéer till produkter som fungerar på marknaden och ökar Sveriges välstånd.

* Ett innovationsråd lett av statsministern. Vid en socialdemokratisk valseger kommer ett nationellt innovationsråd att inrättas, där näringsliv, akademi och det offentliga gemensamt och löpande arbetar för att på kort och lång sikt stärka Sveriges konkurrenskraft.

* Ett nytt stöd för klimatinnovationer. Kommuner, företag och ideella aktörer kan få stöd för projekt, där huvudinriktningen ska vara effektiva åtgärder för att långsiktigt minska utsläpp av växthusgaser. På så sätt ges svenska företag möjlighet att pröva ny teknik i full skala, vilket kan stimulera framtida svensk export.

* Stärkt samverkan för framtidens utmaningar. Klimatfrågan liksom andra samhälleliga utmaningar kan, rätt hanterade, innebära betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed skapa nya arbetstillfällen. Vi vill i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna utveckla en samverkansmodell för att hantera dessa utmaningar.

* En nationell strategi för offentlig upphandling av innovationer. Den offentliga upphandlingen bör användas som verktyg för att driva fram fler innovationer. Det sker i alltför liten utsträckning i dag.

* Satsning på exportstöd. Förutsättningarna för företagen att etablera affärskontakter och att ta sig in på nya marknader ska förbättras genom bland annat information och rådgivning.

* Inför en nyföretagargaranti. I dag har många entreprenörer med en hållbar affärsidé svårt att bli beviljade lån om de saknar tillräckliga säkerheter. Vi vill pröva en nyföretagargaranti där staten delar på risken med banken för nya företagare.

* En ny investeringsfond för investeringar i tidiga skeden. Det finns brister i kapitalförsörjningen för företag i tidiga skeden. Samtidigt finns statligt riskkapital som till betydande del inte utnyttjas i dag. Vi föreslår en ny investeringsfond byggd på statlig och privat samfinansiering, där tillgängliga statliga medel för riskkapitalförsörjning omdisponeras.

* Bättre skydd mot patentintrång. Små och medelstora företag och enskilda forskare eller forskargrupper har i dag begränsade möjligheter att försvara sig mot patentintrång, inte minst av ekonomiska skäl. Ett bättre skydd mot patentintrång ska möjliggöra för sådana aktörer att fullt ut kunna göra sina idéer kommersiellt gångbara.

Detta är några av Socialdemokraternas förslag för en verklig närings- och innovationspolitik. Vi kommer alltid att hålla dörrarna öppna, samverka och arbeta för att hitta fungerande vägar framåt för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är Socialdemokraternas löfte till Sveriges företagare, entreprenörer och innovatörer.

Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna