Opinion

”Ställ inte naturgasen mot biogasen”

REPLIK. Biogasen hade aldrig kunnat utvecklas utan naturgasen. Den är en nödvändig backup för att garantera säkra leveranser. Höjd skatt ökar bara beroendet av olja i fordonssektorn och i industrin, skriver Anders Mathiasson.

Erik Herland och Carl Wachtmeister beskriver i Ny Teknik några av fördelarna med att göra biogas av gödsel – minskade utsläpp av metan och möjligheten att ersätta bensin och diesel med biogas som drivmedel. Dessutom minskar övergödningen om restprodukten biogödsel används i stället för handelsgödsel på åkrarna.

Herland och Wachtmeister är precis som branschföreningen Energigas Sverige och en mängd lantbrukare besvikna över att metanreduceringsersättningen inte fanns med i höstbudgeten. En ersättning som har så stor miljö- och samhällsnytta att det skulle bli en lönsam affär för staten.

Det är värt att kommentera kostnaden när vi diskuterar hur denna satsning skulle kunna finansieras. Den årliga kostnaden för metanreduceringsersättningen som författarna anger, 140 miljoner kronor, är överskattad. Med dagens produktion ligger kostnaden på endast tio miljoner kronor per år och inom de närmaste 3-4 åren kan kostnaden uppgå till cirka 60 miljoner kronor. Vid betydligt större produktionsvolymer – på några års sikt och om potentialen inom jordbruket utnyttjas – kan kostnaden passera 100 miljoner kronor.

Herland och Wachtmeister anser att kostnaden redan täcks av intäkterna till statskassan från det höjda dieselpriset. Jag håller med om den slutsatsen. Men jag blir förbryllad när författarna därefter anser att metanreduceringsersättningen borde betalas med en extra skattepålaga på naturgas som används till fordonsbränsle och hävdar att naturgasen annars konkurrerar ut biogasen.

Det finns ingen motsättning mellan naturgas och biogas. Jämfört med olja och kol har naturgasen många miljöfördelar. För att minska oljeberoendet inom industrin, sjöfarten och tunga transporter har den en given roll. Utbyggnaden av naturgas i Sverige har dessutom underlättat utbyggnaden av biogasmarknaden i Sverige. Detta gäller framförallt utbyggnaden av infrastruktur för fordonsgas. Biogasen hade aldrig kunnat utvecklas utan naturgasen – en nödvändig backup för att garantera säkra leveranser.

Sambandet blir än tydligare i takt med att marknaden för flytande naturgas, LNG, växer. Denna utveckling gynnar biogasen ytterligare, eftersom den förenklade distributionen gör att avsättningsmarknaden för biogas blir större. Detta innebär fler kunder och ökad lönsamhet, vilket är avgörande för att biogasbranschens kalkyler ska förbättras.

Herland och Wachtmeister oroar sig för en fossildominerad marknad för fordonsgas. Men genom att belägga naturgasen med ytterligare skatt får de räkna med ökat beroende av olja inom både industrin och den tunga transportsektorn. Därför är det fel att ställa naturgasen mot biogasen. Ge dem i stället förutsättningar att samverka på bästa sätt. Det gynnar klimatet, vår konkurrenskraft och biogasen.

Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige