”Högskolan måste bli mer internationell”

2014-10-24 07:14  

DEBATT. En färsk rapport visar att endast en tredjedel av de svenska lärosätena har en strategi för internationalisering. Det är olyckligt. Sverige konkurrerar numera med hela världen om studenterna, därför måste det internationella perspektivet prioriteras, skriver universitetskanslern Harriet Wallberg.

Sverige behöver en ny strategi för internationalisering av högre utbildning. Det har gått snart tio år sedan en svensk regering la en proposition om internationalisering av högre utbildning. Under samma period har globaliseringen accelererat i hög fart. Det är dags att regeringen återigen tar tag i denna viktiga framtidsfråga.

För att Sverige ska kunna konkurrera med övriga världen är internationalisering en grundbult för konkurrenskraftiga utbildningar och i förlängningen en konkurrenskraftig ekonomi. Vi är ett litet land och studenterna blir alltmer rörliga, bland annat efter MOOC-kursernas, Massive Online Open Courses, framfart. Internationella rankningar ökar i betydelse och Sverige måste locka de bästa studenterna för att klara konkurrensen.

Vikten av en ökad internationalisering av högre utbildning hamnar lätt i skymundan när vi står inför andra stora utmaningar såsom brist på resurser och lågt söktryck på viktiga utbildningsområden. Det är min bestämda uppfattning att om Sverige ska stå sig i konkurrensen måste högskolan jobba ännu mer internationellt inom högre utbildning. Om svenska studenter ska ha en kompetens anpassad efter morgondagens arbetsmarknad måste det internationella perspektivet få den prioriterade plats den förtjänar.

En färsk rapport från Sveriges förenade studentkårer konstaterar att endast en tredjedel av de svenska lärosätena har en strategi för internationalisering. Det är olyckligt. Alla universitet och högskolor måste anpassa sig till de nya utmaningar som kommer med den ökade globala konkurrensen. Min förhoppning är att regeringen tar tag i frågan och ger lärosätena det stöd de behöver för att intensifiera arbetet med internationalisering. Det handlar till exempel om en aktiv språkpolitik, resurser men inte minst – ett engagemang i frågan.

Mitt förslag är att regeringen tar fram en särskild utredare med uppdrag att granska hur internationaliseringen av högre utbildning ser ut. Utredningen ska utgöra underlag för regeringens nya internationaliseringsstrategi. Den svenska regeringen bör ha för avsikt att lyfta frågan på EU-nivå. Genom att fler medlemsländers politiker får upp ögonen för internationalisering av högre utbildning kan svenska lärosäten få draghjälp i sitt arbete. Utredaren bör identifiera vilka hinder som finns och hur man kan underlätta för lärosätena att ta sig an internationaliseringsuppgiften. Det är i slutändan lärosätena själva som har ansvaret kring den här frågan.

Internationalisering handlar inte bara om att förbättra kvaliteten på utbildning och forskning utan också om att högre utbildning ska kunna matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. Allt fler arbetsgivare ställer även krav på kunskaper om en globaliserad värld och tillräckliga språkkunskaper. Våra lärosäten måste anpassa sina utbildningar till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ingenjörsutbildningarna är ett bra exempel på det.

Det är våra teknikutbildningar som lockar flest utländska betalande studenter och förra läsåret fanns de flesta nya freemover-studenter, som ordnar sina utlandsstudier på egen hand, på bland annat KTH och Chalmers.

Men den viktigaste kraften i internationalisering står kanske lärarna för. De erfarenheter och det kontaktnät som individer bygger upp genom att verka utomlands är ovärderliga för svenska lärosäten. Jag uppmanar därför ledare vid Sveriges universitet och högskolor att ta frågan på största allvar.

I utredarens uppdrag vore det värdefullt att fundera på åtgärder för att öka förutsättningarna för och stimulera till internationell mobilitet bland högskolelärare.

Universitetskanslersämbetet vill bidra till en ökad internationalisering av den svenska högskolan. Vi ska vara en kunskapskälla med kunnande om vad som händer i vår omvärld. Vi ska kunna stötta lärosätena på det internationella planet. Den rollen och det ansvar den för med sig ska vi ta på största allvar.

Harriet Wallberg, Universitetskansler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer