Miljö

Giftigt vatten kan prövas i Högsta domstolen

Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Är vatten en produkt? Frågan har nu hissats upp till Högsta domstolen.

Publicerad

– Nu sparar vi massa tid och pengar, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen som stämt Ronneby kommun för förorenat dricksvatten.

Runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) för att dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

Innan svensk domstol kan ta ställning till om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar eller inte ska det fastslås vilken lag som ska tillämpas och Blekinge tingsrätt önskar nu att Högsta domstolen (HD) tar ställning i frågan.

– Högsta domstolen bestämmer ju om de vill pröva detta eller inte, men våra advokater anser att alla kriterier för att få en fråga prövad i HD är uppfyllda, säger Herman Afzelius till TT.

– Vad vi har kunnat se finns det inget tydligt svar på om produktansvarslagen är tillämplig eller inte. Det är ett oklart rättsläge, säger lagman Dan Sjåstad till TT om beslutet att skicka frågan vidare till HD.

Läs mer:

Miljöteknik anser att lagen om allmänna vattentjänster ska användas och att frågan om skadeståndsansvar ska prövas i mark- och miljödomstolen. PFAS-föreningen, som driver processen mot kommunen, anser att produktansvarslagen ska gälla och att rättsprocessen ska hamna på Blekinge tingsrätts bord.

– Det är ett mycket strängare ansvar i produktansvarslagen än i lagen om allmänna vattentjänster, säger Filip Bladini, docent med inriktning på bland annat skadestånds- och försäkringsrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Liknande fall har inte prövats i svensk domstol tidigare och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser. Alldeles oavsett hur det går för PFAS-föreningen i rättsprocessen mot kommunen.

– I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini.

Läs mer:

Syftet med produktansvarslagen är att garantera någon form av ersättning för personskada som uppstår på grund av en produkt som någon säljer. Bladini framhåller att varan i sig inte behöver vara bearbetad för att den ska ses som en produkt.

– Även saker som någon plockar i skogen eller något annat som inte har bearbetats kan vara en produkt i lagens mening. I förarbeten till lagen står det uttryckligen att till exempel bär och svampar är produkter om de säljs.

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar ett stort antal ämnen.

Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i naturen. De misstänks också vara giftiga för människor om de intas i höga halter under lång tid.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har utfärdat hälsobaserade riktvärden, så kallat tolerabelt dagligt intag, för PFOS och PFOA. Värdena anger vilka halter som ska vara säkert att få i sig varje dag. För PFOS gäller 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. För PFOA är värdet 1 500 ng/kg och dag.

PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra.

Livsmedelsverket i Sverige har utfärdat rekommendationer som innebär en så kallad åtgärdsgräns vid 90 ng PFAS per liter vatten. Summan av elva olika PFAS-ämnen ska då räknas ihop.