Samhälle

Fyra partier vill öka stödet till egen el

Hittills i år har 274 miljoner kronor betalats ut i solcellsstöd, vilket kan jämföras med 236 miljoner kronor för hela 2017.Foto: Therése Ny
Hittills i år har 274 miljoner kronor betalats ut i solcellsstöd, vilket kan jämföras med 236 miljoner kronor för hela 2017.Foto: Therése Ny
Sara Grettve.Foto: Energimyndigheten
Sara Grettve.Foto: Energimyndigheten

VALET 2018. Intresset för att få statligt stöd till egen el-produktion har ökat explosionsartat. Men i den svenska riksdagen är det bara fyra partier som vill utöka stödet.

Publicerad

Privatpersoner som vill producera sin egen el kan i dagsläget få flera olika sorters statligt stöd. Dels finns det investeringsstöd för att installera solceller och energilager, dels finns elcertifikatsystemet som ger en extra inkomst.

Andra stödformer är rotavdrag för arbetskostnad och skattereduktion för småskaliga elproduktionsanläggningar.

Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller från 20 till 30 procent. Och intresset för att söka stödet har ökat markant.

– Det har varit väldigt stort intresse för investeringsstödet. Vi har fått fler ansökningar i år än tidigare år, säger Sara Grettve, handläggare på Energimyndigheten.

Hittills i år har 274 miljoner kronor betalats ut i solcellsstöd, vilket kan jämföras med 236 miljoner kronor för hela 2017.

Energimyndigheten redovisar även statistik för beviljat stöd, och här har siffrorna skjutit i höjden ordentligt. Från 399 beviljade miljoner 2017 har redan 773 miljoner kronor beviljats i år.

Investeringsstödet för energilager har endast funnits sedan 2017. Här är intresset inte lika stort. Hittills i år har 3,6 miljoner kronor betalats ut och 6,9 miljoner har beviljats.

Investeringsstödet är utformat så att det avsätts en pott pengar varje år. I år omfattar den 915 miljoner kronor för solceller. När potten är slut betyder det att inga fler ansökningar beviljas under det året. Det har lett till en del kritik, och solcellsköpare har uppmanats att söka stöd så tidigt som möjligt.

Sara Grettve poängterar att den som har skickat in sin ansökan till länsstyrelsen automatiskt behåller sin plats i kön inför nästa års bidragsutdelning.

Små siffror från egen elproduktion

Energimyndigheten har ingen statistik på hur stor andel av landets el som kommer från egen produktion. Men det rör sig inte om stora siffror.

Varför ska Sverige ge stöd för egen el?

– Den främsta anledningen är att få till mer förnybar elproduktion. Vi har sett att elcertifikatsystemet har resulterat i mycket förnybar elproduktion på ett kostnadseffektivt sätt, säger Sara Grettve.

Men blir inte omställningen mer effektiv om pengarna går till större anläggningar?

– Investeringsstödet till solceller går inte specifikt till privatpersoner utan till hela spektrumet från små till stora aktörer. Vilka som ska vara med och bidra till energiomställningen är en politisk fråga. En fördel med småskalig produktion är att man får in ett annat kapital som kan investera i anläggningen, säger Sara Grettve.

Ny Teknik har frågat riksdagspartierna om de vill utöka stödet för egen el-produktion. Fyra partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, svarar ja på frågan. Övriga svarar nej.

Kristdemokraterna vill höja gränsen för momsplikt från 30 000 till 50 000 kronor. I dagsläget behöver den som säljer överskottsel bara betala moms om ersättningen överstiger 30 000 kronor per år. Den gränsen vill alltså Kristdemokraterna höja.

Men undantaget från momsplikt är inte riktat specifikt till egen el-produktion, enligt Sara Grettve.

– Det gäller all verksamhet som får inkomster under 30 000 kronor på ett år. Undantaget är generellt för all företagsverksamhet och är inte unikt för elproduktion, säger hon.

Centerpartiet vill införa ett grönt avdrag för gröna investeringar i det egna boendet, till exempel för installationer av solceller.

Både Liberalerna och Centerpartiet vill slopa skatten på el som man själv producerar och använder.

Miljöpartiet vill att Sverige sätter ett mål om att ha minst 14 TWh solel till 2040. Det är en rejäl ökning från de 0,15 TWh som noterades för solel 2016. Enligt Miljöpartiet skulle ett sådant mål motsvara en miljon solcellsanläggningar inom 22 år.

Ska stödet öka för att producera egen el?

Den som vill installera solceller kan få statligt investeringsstöd via länsstyrelsen. Stödet omfattar 30 procent av investeringskostnaden men max 1,2 miljoner kronor.

Investeringsstöd finns även för energilager. Stödet omfattar då 60 procent av investeringskostnaden, med en maxgräns på 50 000 kronor.

För båda typerna av investeringsstöd gäller att de inte kan kombineras med rot-avdrag. Privatpersoner måste alltså välja om de vill begära investeringsstöd eller rot-avdrag.

Partiernas egna svar.

V: Nej. Vi är positiva till egenproducerad el, men föreslår inga förändringar av stödnivåerna.

S: Ja. I energiöverenskommelsen så står det som mål att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Den småskaliga elproduktionen spelar en viktig roll i detta arbete. Därför har den S-ledda regeringen under mandatperioden bland annat tjugodubblat solcellsstödet för att underlätta utbyggnaden av solceller. Vi har även tagit fram en ny lag om moderna miljövillkor för vattenkraft i syfte att stärka vattenkraftens roll i det svenska elsystemet.

MP: Ja. Vi vill göra det både enklare att investera i förnybar energi. Utöver den ökning i elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh som vi beslutade i energiöverenskommelsen vill vi i Miljöpartiet även sätta ett mål för solenergin i Sverige. Vi vill att Sverige antar ett mål om minst 14 TWh solel till 2040. Detta motsvarar 1 miljon solcellsanläggningar inom 22 år. Vi vill även utvidga skattereduktionen till att även omfatta andelsägt och därmed hyresrättshushåll som inte har ett eget tak att installera solceller på. Vi vill också ge grannar möjlighet att bli delägare när det byggs vindkraft.

C: Ja. Vi vill bland annat införa ett grönt avdrag – med avdrag direkt på fakturan – för gröna investeringar i det egna boendet såsom installation av solceller. För att öka den närproducerade eltillverkningen vill vi slopa skatten för egenanvändning av solel. Vi vill också att du ska kunna göra skatteavdrag om du är bosatt i en lägenhet, men andelsägare i en mikroproduktionsanläggning.

L: Nej. Det ska vara enkelt att till exempel sätta upp egna solpaneler och man ska slippa betala skatt på el som man själv producerar och använder, men liksom solbranschen motsätter sig Liberalerna subventioner. De bromsar utvecklingen genom långa väntetider och krånglig administration.

KD: Ja. KD föreslår att gränsen för momsplikt höjs från 30 000 till 50 000 kr.

M: Nej. Moderaterna välkomnar innovation som bidrar till ett bättre klimat och smarta lösningar för enskilda medborgare. Det är rimligt att staten är med och finansierar forskning och introduktion av ny teknik. Men därutöver behöver produktionen stå på egna ben. Vi behåller avdragsmöjligheten för mikroproduktion av förnybar el.

SD: Nej.