Försvarshögskolan söker en doktorand för studier av försvarssystem inom cyber/telekrigerationer

Försvarshögskolan utlyser härmed i samarbete med Högskolan i Skövde en anställning som doktorand i militärteknik med inriktning cyber/telekrig i FHS doktorandprogram med studiestart 2019. Anställningen är placerad på Försvarshögskolan. Samarbetet med Högskolan i Skövde innebär att doktorandens forskarutbildning kommer bedrivas inom ramen för Högskolans i Skövde examinationsrätt inom informationsteknologi.
 

Bakgrund

Sedan 2008 ingår Försvarshögskolan fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet och har den 2 maj 2018 erhållit examenstillstånd för utbildning på grund-, avancerad, och forskarnivå, det senare för närvarande inom statsvetenskap och krigsvetenskap.

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bl.a. för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen, och är därmed en viktig del i denna process. Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. En målsättning med Försvarshögskolans doktorandprogram är att kunna stödja denna ambition.

Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om doktorandprogram. Det innebär att doktorander kan bedriva sin forskarutbildning vid Försvarshögskolan i Stockholm inom ramen för de examinationsrättigheter som dessa svenska universitet och högskolor har. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.
 

Forskningsområde

Försvarshögskolans avdelning för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM) söker en doktorand för att fördjupa forskningen om gränsytan mellan cyber och telekrig och hur dessa områden beaktas i operativ planering, genomförande och utvärdering.

Forskarstudierna ska bedrivas nyttoorienterat i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är de relevanta försvarssystem som består av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till samhällets försvar och säkerhet inom ramen för telekrig. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra.

I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Den kontext där systemen skall verka och leverera nytta har speciella förutsättningar, unika för det militära området.

Telekrig har sedan länge varit en viktig arena för det militära försvaret och innefattar såväl elektronisk stödverksamhet, elektronisk attack som elektronisk protektion. Att utforska de möjligheter telekrigssystem och metoder ger och hur denna förmåga kan användas operativt är av särskilt intresse.

Cybermiljön har under de senaste åren kommit att ses som en egen arena för krigföring. Idag genomförs operationer i cybermiljön, av ett stort antal olika aktörer, för att nå effekter som spänner från irritationsmoment, såsom överbelastningsattacker, till kvalificerade angrepp mot kritisk infrastruktur.

En viktig fråga är att utforska är gränsytan mellan cyber och telekrig. Det finns ett behov av att med akademiska verktyg studera såväl tekniska aspekter som skärningspunkter med områden som personal och organisation, taktik, ekonomi, doktrin, etik, användbarhet och juridik.

Närmare inriktning av doktorandanställningen sker i samråd med handledare.

Utöver egen utbildning på forskarnivå ingår institutionstjänstgöring, i form av undervisning och administrativt arbete, med som mest 20 %.
 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • slutfört kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom relevant ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå inom relevant ämnesområde, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.
 • har godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Exempel på relevant ämnen/ämnesområden är krigsvetenskap, teknisk fysik, elektroteknik, informatik, informationsteknologi, informationssäkerhet, datavetenskap, data- och telekommunikation/datalogi, ledningssystem, sensorer, systemunderrättelse- och säkerhetstjänst.
 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, denna bedömning grundar sig på:

 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten
 • vetenskaplig kvalitet på förslag på avhandlingsplan
 • ämnets genomförbarhet och relevans
 • erfarenhet av arbete inom försvars- eller säkerhetssektorn
 • övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Meriterande är

 • att du är Försvarsingenjör med inriktning teknisk fysik/elektronik/data
 • att du har genomfört militär grundutbildning eller specialistofficersutbildning
 • att du har genomfört officersutbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska/engelska.

Exempel på ämnen och tidigare erfarenhet som är relevanta är telekrig, cybersäkerhet, informationssäkerhet, data- och telekommunikation, ledningssystem, underrättelse- och säkerhetstjänst samt tekniskt stöd till specialförbandsverksamhet eller ledningsförband.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Med anledning av ämnesinriktningen ska du vara svensk medborgare.
 

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst fem år. Anställningen tillträds 2019-01-01 eller enligt överenskommelse. En förutsättning för anställning är att du blir antagen som forskarstuderande vid Högskolan i Skövde. Lönesättning sker enligt Försvarshögskolans kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander.
 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
 • Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes förväntningar på arbetsuppgifter efter genomfört doktorandprogram
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 3 sidor) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt
 • Examensbevis
 • Kopia av examensarbete
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och görs via denna annons på vår karriärsida.

I rekryteringsprocessen kommer representant från Försvarsmakten att delta. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2018 eller våren 2019. Målsättning är att fatta beslut om anställning i god tid innan datum för doktorandstudiernas påbörjande våren 2019.
 

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare i Militärteknik, Professor Gunnar Hult (gunnar.hult@fhs.se), kommendörkapten/Tekn Dr Stefan Silfverskiöld (stefan.silfverskiold@fhs.se) eller Kvalificerad forskningshandläggare Andrus Ers (andrus.ers@fhs.se).

Vid frågor om antagning till Högskolan i Skövde, kontakta Beatrice Alenljung (beatrice.alenljung@his.se)

Fackliga företrädare vid Försvarshögskolan är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), nås genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.
 

Sista ansökningsdag

2019-01-31

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom