Doktorand i Industriell marknadsföring med inriktning mot hållbara affärsmodeller Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som
Doktorand i Industriell marknadsföring med inriktning mot hållbara affärsmodeller
med placering vid avdelningen för Industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) - (https://liu.se/organisation/liu/iei/indek).

Minst en anställning inom vardera av de nedanstående tre projektinriktningarna
 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

I de aktuella anställningarna som doktorand finns tre olika projekt definierade som relaterar till hur företags affärsmodeller på olika sätt relaterar till hållbarhet, digitalisering, innovation samt hur marknader formas och utvecklas. De aktuella anställningarna är kopplade till tre olika forskningsområden. I din ansökan får du gärna ange vilken av de olika inriktningarna som du är intresserad av.
 

Hållbarhet och affärsmodellsinnovation

Företag skapar olika typer av nyttigheter vilket kan ske på ett mer eller mindre hållbart sätt. Under senare tid har det ur ett globalt perspektiv (t.ex. agenda 2030) varit ett ökat fokus på frågor som bl.a. hanterar hur människor behandlas och påverkas av produktion av varor och tjänster, även effekter på den biologiska mångfalden tas upp, inte minst kopplat till global uppvärmning. Detta fokus kommer att innebära ökade krav på en hållbar omställning för många företag. Detta projekt fokuserar på hur företag och organisationer behöver utveckla sina affärsmodeller för att nå en ökad grad av hållbarhet samt hur de kan utveckla och erbjuda nya lösningar som stödjer en hållbar utveckling för olika intressenter och aktörer i globala värdekedjor. Det kan till exempel handla om en ökad spårbarhet av produkternas utveckling och användning från råmaterial till använd och uttjänt produkt. Inom ramen för detta projekt samarbetar vi bland annat med Atlas Copco och Epiroc och aktörer inom träbyggnadsindustrin. Samtidigt ser vi även möjligheter att samarbeta med andra industri- och konsumentföretag samt andra intressenter med en koppling till sådana företag och organisationer.
 

Affärsmodeller för att forma marknader

Att ha förmågan att proaktivt skapa och forma marknader kan ge företag och organisationer ett flertal fördelar. Tjänstefiering av tillverkningsindustrin, ett ökat fokus på digitalisering samt en utveckling av hållbara, cirkulära, affärsmodeller är exempel på processer som kräver att marknaden omformas, eller till och med skapas, för att värde ska kunna genereras för såväl enskilda aktörer som samhället i stort. Att forma marknader är dock svårt och kräver ofta ett samarbete mellan flera olika aktörer för att lyckas. Detta projekt har för avsikt att fokusera på hur marknader skapas och hur organisationer kan driva dessa processer samt hur affärsmodeller utvecklas för att skapa värde för olika aktörer, och samhället, i marknadssystemet. Ett exempel på en marknadsformande process är elektrifieringen av bilindustrin. För att lyckas i denna omställning måste flera aktörer (t.ex. biltillverkare, lagstiftande aktörer, bilförsäljare, batteritillverkare, mjukvaruföretag samt infrastrukturägare) arbeta tillsammans. Det kan bland annat handla om utvecklingen av nya affärsmodeller för olika aktörer inom den specifika branschen, vilket krävs för att företagen ska lyckas och kunna verka på en framtida fungerande marknad. Det kan också handla om skapandet av nya erbjudanden samt nya samarbetsformer då marknader omformas och industrigränser suddas ut.
 

Digitalisering och affärsmodellsinnovation

Digitalisering är en verklighet för företag i de flesta industrier. Vad det innebär och hur det påverkar företagen och dess intressenter skiljer sig dock åt mellan olika industrier och även olika företag. En viktig aspekt i detta är hur olika företags affärsmodeller påverkas av en allt större grad av digitalisering. Varför man digitaliserar, vad som kan digitaliseras, samt hur man genomför digitaliseringen är tre viktiga utmaningar för företag och det omkringliggande samhället. Dessa frågor behöver i ökad utsträckning undersökas med utgångspunkt i företagens situation och förutsättningar. Ur vårt perspektiv är digitaliseringen primärt inte en fråga om tekniken utan snarare en fråga om vilket värde som kan skapas, för vem och på vilket sätt. Det kan exempelvis handla om nya typer av erbjudanden, minskade kostnader och nya möjligheter till samarbete? Detta projekt fokuserar på hur företag och organisationer kan utveckla sina affärsmodeller och värdeskapande processer för att kunna utnyttja digitaliseringens olika möjligheter. I detta projekt samarbetar vi bland annat med Atlas Copco och Epiroc. Samtidigt ser vi även möjligheter att samarbeta med andra typer av företag och intressenter med en koppling till sådana företag.
 

Bakgrund

Den sökande bör ha en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet industriell marknadsföring (t.ex. industriell ekonomi, industriell marknadsföring eller annan likvärdig utbildningsprofil).

Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom områden som relaterar till de annonserade inriktningarna ovan är meriterande. Likaså är erfarenhet av att ha använt kvalitativa och/eller kvantitativa vetenskapliga metoder såsom enkäter och intervjuer för att analysera drivkrafter och olika aspekter på ett företags utveckling av affärsmodeller kopplat till hållbarhet, digitalisering, innovation samt hur marknader formas och utvecklas. 

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.
 

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.
 

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
 

Tillträde

Enligt överenskommelse
 

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.
 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.
 

Ansökan

Ansökan ska innehålla en meritförteckning med dokumentation (kopior av betyg, intyg, publikationer, rekommendationsbrev mm.) samt ett introduktionsbrev som kortfattat motiverar ansökan och beskriver vilka meriter, kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper den sökande har som är av relevans för denna anställning.
 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
 

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
 

Kontaktpersoner

Johan Holtström
Avdelningschef
+46 13 281614
johan.holtstrom@liu.se

Daniel Kindström
Professor
+46 13 282496
daniel.kindstrom@liu.se

Jakob Rehme
Professor
+46 13 284447
jakob.rehme@liu.se

Elin Bergfeldt
HR-partner
+46 13 284403
elin.bergfeldt@liu.se

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom