Samhälle

Kärnkraften har oväntat blivit en valfråga

Ringhals 1 och 2, som planeras att stängas 2019 och 2020. Foto: Sören Håkanlind
Ringhals 1 och 2, som planeras att stängas 2019 och 2020. Foto: Sören Håkanlind

VALET 2018. Ingen trodde väl att kärnkraftsfrågan skulle segla upp som en het valfråga 2018. Men det ändrades i augusti med Kristdemokraternas utspel om ny kärnkraft i Sverige.

Publicerad

Sommaren 2016 enades fem riksdagspartier om energiöverenskommelsen, som lägger fast målet om en övergång till förnybar elproduktion. Därmed såg det ut som om kärnkraften skulle hamna utanför valdebatten 2018.

Men i augusti meddelade ledaren för Kristdemokraterna, som stod bakom energiöverenskommelsen, att hon vill se fler nya kärnkraftverk i Sverige.

– Ska till exempel den tunga industrin kunna minska sina utsläpp, ska vi få en utsläpps- fri transportsektor, då kommer det att behövas mer el, inte mindre el. Därför menar jag att vi behöver se att Sverige i stället för att stänga ner två reaktorer ser till att de kan tjäna sin fulla livslängd och se till att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige, sa Ebba Busch Thor i en debatt.

Till TT har hon senare förtydligat att partiet inte kommer att lämna energiöverenskommelsen.

Flera partier vill bygga ut kärnkraften

Även i Ny Tekniks enkät svarar Kristdemokraterna att de vill bygga ut kärnkraften. Det gör också Liberalerna och Sverigedemokraterna, vilket är väntat eftersom de står utanför energiöverenskommelsen.

Något förvånande klarar Moderaterna, som var en av undertecknarna av energiöverenskommelsen, inte av att svara ja eller nej på frågan om kärnkraften ska byggas ut.

– Moderaterna ser gärna att det investeras mer i svensk kärnkraft, men vi har samtidigt varit tydliga med att subventioner till enskilda kraftslag bör upphöra. I takt med att elcertifikatsystemet nu fasas ut är förhoppningen att marknaden i större utsträckning ska kunna bedöma vilka kraftslag som är lönsamma att investera i på egna meriter, svarar partiet.

De övriga riksdagspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, vill inte att kärnkraften ska byggas ut.

Sverigedemokraterna har tidigare meddelat att de vill att staten ska utfärda ägardirektiv till Vattenfall som innebär att Ringhals 1 och 2 ska drivas vidare. Men när Vattenfall 2015 beslutade att stänga de två reaktorerna i förtid var det av lönsamhetsskäl.

I Ny Tekniks enkät säger Sverigedemokraterna att de vill se en satsning på forskning och utveckling av svensk kärnkraft för att säkerställa en trygg elförsörjningssituation ”för i första hand Sverige”.

– Vi vill även satsa på forskning kring fjärde generationens kärnkraft och finansiera en statlig forskningsreaktor, säger Sverigedemokraterna.

Ska kärnkraften byggas ut?

I juni 2016 enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om energiöverenskommelsen. Den innehåller två mål:

1. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

2. År 2040 ska Sverige ha en 100 procents förnybar elproduktion.

Överenskommelsen förtydligar dock att målet om förnybar elproduktion är just ”ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”

Partiernas egna svar.

V: Nej.

S: Nej. Ett starkt samhälle tar ansvar för att vi har energi i dag och i morgon. Privatpersoner och företag ska vara trygga med att vi har en stabil elleverans med konkurrenskraftiga priser. Vi vill arbeta för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering.

MP: Nej. Ny kärnkraft är en dyr och farlig återvändsgränd, vi arbetar för ett 100 procent förnybart energisystem.

C: Nej. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, och som inte orsakar de miljöproblem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Vi har inom Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen med regeringen 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd. Varken direkt eller indirekt. Vi drev också igenom att Sverige inte ska ha fler reaktorer, och att det inte ska få byggas någon ny kärnkraft utanför de platser där det redan finns kärnkraft. Det innebär att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader.

L: Ja. Sverige behöver en stabil, konkurrenskraftig och klimatsmart elproduktion. Vi vill behålla vår kärnkraft och välkomnar även att den utvecklas.

KD: Ja. Kristdemokraterna har jobbat för att de reaktorer som redan finns ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva reaktorer. Kärnkraften uppfyller ett av de viktigaste kraven som i dag ställs på energiproduktion, nämligen låga utsläpp av växthusgaser. Kärnkraften ska ha av stränga krav på säkerhet som även gäller slutförvaring av utbränt bränsle. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och långt mer effektiva än dagens.

M: Avstår. Moderaterna ser gärna att det investeras mer i svensk kärnkraft, men vi har samtidigt varit tydliga med att subventioner till enskilda kraftslag bör upphöra. Genom att ta bort effektskatten och sänka avfallsavgiften har kärnkraften fått mer likvärdiga villkor med andra kraftslag. I takt med att elcertifikatsystemet nu fasas ut är förhoppningen att marknaden i större utsträckning ska kunna bedöma vilka kraftslag som är lönsamma att investera i på egna meriter.

SD: Ja. SD ser positivt på en satsning i form av forskning och utveckling av svensk kärnkraft. Vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige. Vi vill även satsa på forskning kring fjärde generationens kärnkraft och finansiera en statlig forskningsreaktor.