Energi

Frivillig styrning ska göra elsystemet flexibelt

Emma Landberg jobbar på Fortum men är också deltagare i pilotprojektet ”Det virtuella kraftverket” som innebär en anpassning av hushållens elanvändning. Foto: Jörgen Appelgren
Emma Landberg jobbar på Fortum men är också deltagare i pilotprojektet ”Det virtuella kraftverket” som innebär en anpassning av hushållens elanvändning. Foto: Jörgen Appelgren
Staffan Sandblom. Foto: Emma Landberg
Staffan Sandblom. Foto: Emma Landberg

Genom frivillig styrning av hushållens elanvändning ska variationer i den verkliga elproduktionen balanseras. Det är målet med Fortums ”virtuella kraftverk” som startar i mars.

Publicerad

Hundra hushåll i Stockholm med elvärmda varmvattenberedare ingår i projektet ”Det virtuella kraftverket”, som alltså inte är något riktigt kraftverk utan en anpassning av hushållens elanvändning.

– Varmvattenberedare är lätta att styra och är därför lämpliga att använda i ett pilotprojekt, säger Staffan Sandblom, projektledare vid Fortum.

Men i framtiden ska alla slags hushållsapparater, värmepumpar och elbilar kunna användas för synkroniserad styrning av konsumtionen som timme för timme kan bidra till att anpassa hushållens efterfrågan på el till den aktuella tillgången i energisystemet.

Det övergripande syftet med att kunna styra elkonsumtionen är att öka flexibiliteten i ett alltmer komplext energisystem. Andelen väderberoende elproduktion som inte kan planeras i förväg ökar. Solkraften producerar el när solen skiner och vindkraften producerar när det blåser. Det kan innebära snabba kast i produktionen. I dag kan svängningarna fortfarande balanseras med reglerbar vattenkraft.

Läs mer:

– Men systemet behöver bli ännu mer flexibelt och det kan vi uppnå genom att även reglera konsumtionen i samarbete med elkunderna. När produktion och förbrukning inte är i balans kan vi tillfälligt minska eller öka eltillförseln till vissa apparater och funktioner i hushållen, men det får å andra sidan inte inverka på bekvämligheten.

Ett av flera syften med projektet är att se hur konsumenterna upplever fjärrstyrningen av apparaterna, som sker genom att säkringarna slås på och av. Ett annat syfte är att utvärdera vad flexibla hushåll kan bidra med i praktiken. Teoretiskt skulle 25 000 varmvattenberedare kunna bidra med lika stor effekt som ett medelstort vattenkraftverk.

Myndigheten Svenska kraftnät har övergripande ansvar för effektbalansen i det svenska elsystemet och ska se till att tillförsel av el i varje ögonblick är lika stor som konsumtionen. Om det blir stor obalans kan elsystemet kollapsa.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Fortum och Svenska kraftnät.

– Vi vill lära oss hur hushållens förbrukning kan fungera som en reglerresurs för att upprätthålla balansen i elsystemet, säger Linda Thell vid Svenska kraftnät.

– Det är första gången vi deltar i ett projekt där hushåll är med i den automatiska frekvensregleringen. Om det visar sig fungera på ett bra sätt kan styrning av förbrukningen få stor betydelse för omställningen av kraftsystemet.

Läs mer:

Potentialen för efterfrågeflexibilitet från hushåll har uppskattats av Energimarknadsinspektionen till mellan 2 000 och 5 500 MW – vilket kan jämföras med landets största vattenkraftverk i Harsprånget som har en maximal effekt på knappt 1 000 MW.

I Finland har ett liknande projekt med flexibel förbrukning hos elkunderna redan genomförts. Där har beräkningsgrunderna visat sig stämma ganska bra. Projektet kunde leverera önskade effektvariationer enligt Fingrids (motsvarande Svenska kraftnät) önskemål. Förutsättningarna skiljer sig dock ganska mycket mellan Sverige och Finland.

– I projektstadiet finns egentligen inga fördelar för de konsumenter som deltar, annat än att de ökar sin kunskap om den egna elanvändningen. Men på sikt räknar vi med att de hushåll som ingår i den frivilliga styrningen av elanvändningen också ska få del av vinsten från sitt bidrag till elsystemets flexibilitet. Det måste finnas incitament för alla att vara med, om de virtuella kraftverken ska få någon större spridning, säger Staffan Sandblom vid Fortum.

100 hushåll deltar

Projekt: ”Det virtuella kraftverket”.

Start för hushållen: Mars 2017.

Deltagare: Svenska kraftnät, Fortum, 100 hushåll.

Syfte: Öka flexibiliteten i energisystemet genom aggregerad tillfällig anpassning av elanvändningen i ett framtida elsystem med större andel väderberoende elproduktion.

Övergripande syfte: Ge utrymme för mer förnybar elproduktion.

Nationell potential för efterfrågeflexibilitet: Några tusen MW.