”Vi vill riva upp FRA”

2014-05-23 05:30  

Ny Teknik har frågat toppkandidaterna i de åtta svenska partier som sitter i Europaparlamentet var de står i frågor som klimat, energi, telekom och dataskydd.

FEM FRÅGOR

 1. KLIMAT
  EU ska fatta beslut om nya regler för utsläppshandeln av växthusgaser som träder i kraft efter 2021. Vilka förändringar tänker du jobba för?
 2. ENERGI
  Hur ska EU lösa sina el- och energibehov framöver? Vilka är de viktigaste satsningarna som EU bör göra under nästa mandatperiod?
 3. TELEKOM
  Ett slutgiltigt beslut om nätneutralitet fattas i höst i parlamentet. Vilken typ av tjänster anser du ska kunna få eller köpa företräde?
 4. DATASKYDD
  Avslöjandena om den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s massavlyssning har väckt stor debatt. Vilka åtgärder vill du vidta för att skydda medborgarna och företag i EU?
 5. ÖNSKEPENGAR
  Om du fick använda tio procent av EU:s årliga jordbruksbudget, alltså cirka 50 miljarder kronor, till något annat – vad skulle du då använda pengarna till?


POLITIKERNAS SVAR

Kent Johansson, Centerpartiet

 1. KLIMAT
  Jag tänker fortsätta att arbeta för en ordentlig reform av utsläppshandeln, som är vårt kanske viktigaste klimatverktyg. Vi måste ”frysa” eller skrota det enorma överskott av utsläppsrätter som pumpats in i systemet. Då kan vi få upp priset på utsläpp och stimulera de investeringar i gröna, smarta lösningar som behövs.
 2. ENERGI
  Vägen framåt är mer förnybar energi och energieffektivisering. Vi behöver bindande, ambitiösa klimatmål till år 2030 på bägge områden. Jag tänker fortsätta arbeta för att få sådana mål på plats i det nya parlamentet. Vi kan inte fortsätta importera fossilbränslen från Ryssland eller satsa på dyr och riskabel kärnkraft.
 3. TELEKOM
  Jag kämpade hårt i mitt utskott i Europaparlamentet för att vi skulle få in nätneutralitet i texten. Det var ingen lätt match men jag är glad att vi lyckades. Min inställning är att nätet ska vara ett rättvist spelfält där telekomföretag och operatörer inte ska få diskriminera mot vissa tjänster.
 4. DATASKYDD
  Det viktigaste vi kan göra är att få en stark dataskyddslagstiftning på plats i EU. Vi ska också vara tuffa i förhandlingarna med USA. Om USA inte följer de integritetskrav vi ställt upp så ska vi frysa de avtal vi har med dem för bland annat flygpassagerar- och banköverföringsdata.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Det finns mycket att göra på gemensamma, kraftfulla forsknings- och innovationssatsningar. Det kan även handla om sådant som delvis är relaterat till jordbruk och landsbygdsutveckling – använda mer biogas, få säker mat, minska antibiotikaanvändning i djur och så vidare.Ingår i partigruppen ALDE (Alliansen -liberaler och demokrater för Europa).

Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet

 1. KLIMAT
  Arbeta för en grundläggande reform av systemet som har stora brister. Priset på koldioxid är alldeles för lågt, det måste kosta runt 30 euro per ton i stället för 3,5 euro som priset var 2013. Den svenska staten sålde utsläppskrediter, som nu kan köpas av exempelvis polsk kolkraft. Det är oacceptabelt, överskotten ska annulleras.
 2. ENERGI
  Det absolut viktigaste är att fasa ut miljöfarliga subventioner till fossil -energi och i stället fortsätta stödja förnybara energislag. Det finns mycket kvar på innovationsområdet. EU måste gå i bräschen för en energiomställning och ge medlemsländerna verktyg för att göra det, exempelvis genom att sätta ett bindande mål för förnybar energi till 2030.3.
 3. TELEKOM
  Ingen. Det fantastiska med internet är att alla i dag konkurrerar på lika villkor. Internet ska fortsätta att vara en plattform där alla finns på samma villkor och alla har samma möjligheter att sprida sin information. 
 4. DATASKYDD
  Tystnaden om NSA i EU är farlig för demokratin. Det är en allvarlig utveckling vi ser i dag. Grundprincipen bör vara att om någon ska övervakas så ska man vara brottsmisstänkt och då ska man gå till åklagare och få ett tillstånd för att övervaka. Vi vill riva upp FRA och i Sverige upprätta en integritetsskyddsmyndighet.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Vi vill att Sverige ska undantas från den gemensamma jordbrukspolitiken för att kunna satsa på ekologiskt och småskaligt jordbruk i Sverige. Så länge EU har makt över jordbrukspolitiken ska medel gå till klimatomställning, hållbara transporter och ett hållbart jordbruk.

  Ingår i partigruppen GUE/NGL (Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster).

Cecilia Wikström, Folkpartiet

 1. KLIMAT
  EU:s klimatpolitik behöver utformas så att utsläppen av växthusgaser kan minska på ett kostnadseffektivt sätt. Till 2050 ska utsläppen minska med 80 procent. Teknikneutrala ekonomiska styrmedel som utsläppshandel och koldioxidskatt är centrala redskap. Bara genom internationellt åtagande från världens stora utsläppsländer kan klimathotet avvärjas.
 2. ENERGI
  Koldioxidneutral elproduktion är nyckeln. Jag vill ersätta gamla reaktorer med ny kärnkraft. Potentialen för förnybar energi är stor. Sverige kan bli en viktig elexportör till andra EU-länder, vilket minskar utsläppen. Beroende av kol, olja och gas måste brytas. Med ett integrerat elnät bryter vi beroendet av Ryssland, och elpriserna blir lägre.
 3. TELEKOM
  Inga, jag är helt för nätneutralitet.
 4. DATASKYDD
  Övervakning av medborgare ska minska. Nya EU-förslag ska analyseras ur integritetsperspektiv. Åtgärder på EU-nivå som inskränker integriteten får bara vidtas om ett motstående intresse väger uppenbart tyngre och åtgärden är effektiv. I internationella avtal om informationsutbyte måste det finnas klausuler till skydd för individens integritet.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Forskning, innovation, entreprenörskap och infrastruktur!

  Ingår i partigruppen ALDE (Alliansen liberaler och demokrater för Europa).
   

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna

 1. KLIMAT
  Att syftet med utsläppshandeln uppnås: att med hjälp av marknadskrafter minska utsläppen. Som det är nu är priserna alldeles för låga. Därför är en engångsjustering av priserna en nödvändighet, exempelvis genom att bestämma ett minimipris eller reglera antalet tillgängliga utsläppsrätter.
 2. ENERGI
  Europa behöver säkra sin egen energiproduktion genom att utveckla kärnkraft och förnybara resurser, samt -satsa på energibesparing. Europa behöver fler källor för importerad gas för att inte bli beroende av en exportör. EU behöver också bidra med finansiering av rör ledningar och lagerkapacitet i de EU-länder som är mest beroende av rysk gas.
 3. TELEKOM
  Svårt att säga i nuläget exakt vilken typ av tjänster. Blir jag invald kommer jag inför omröstningen sätta ned foten om vilka prioriteringar som behövs.
 4. DATASKYDD
  Den pågående processen om en ny dataskyddsförordning är oerhört angelägen och måste leda fram till ett beslut som balanserar intresset av en effektiv brottsbekämpning och intresset av skyddet för den personliga integriteten på bästa möjliga sätt. Viktigt med krav på att leverantörer redogör hur data hanteras och hur den kommer att användas.
 5. ÖNSKEPENGAR
  EU befinner sig i dag vid ett vägskäl. Ska det vara en union som fokuserar på säkerhet, handel, klimatåtgärder och brottsbekämpning måste budgeten anpassas för det. I stället för att satsa 80 procent på jordbruk och regionalstöd bör gemensamma resurser läggas där Europas hjärta finns.

  Ingår i partigruppen EPP (Europeiska folkpartiet (kristdemokrater).
   

Isabella Lövin, Miljöpartiet

 1. KLIMAT
  Utsläppshandeln behöver reformeras och det viktigaste är att höja ambitionsnivån så att taket sätts på ett sätt som svarar mot vetenskapens rekommendationer och som stämmer med EU:s långsiktiga mål till 2050, en minskning med minst 90 procent. En viktig del i detta är att minska överskottet av utsläppsrätter.
 2. ENERGI
  EU:s energisystem måste ställas om till förnybara, inhemska och hållbara energikällor. Att öka effektiviteten och minska energianvändningen är det enskilt viktigaste under nästa mandatperiod. Då minskar beroendet av energi från andra länder samtidigt som utsläppen minskar och energisystemet blir enklare att ställa om till förnybara energikällor.
 3. TELEKOM
  Inga tjänster ska få köpa företräde. Vi röstade för nätneutralitet härom månaden i Europaparlamentet.
 4. DATASKYDD
  Jag vill att EU tar initiativ till överenskommelser med USA och EU:s medlemsländer om att sluta avlyssna varandras befolkningar, företag och demokratiska institutioner. Den typen av överenskommelser finns redan mellan en rad olika länder.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Jag skulle ge pengarna till satsningar på att lösa klimatkrisen genom mer förnybar energi, moderna och hållbara transportlösningar och en omställning till ett långsiktigt hållbart jordbruk och till stöd för att förbättra djurskyddet i Europa. Där finns det hur mycket som helst att förbättra.

  Ingår i partigruppen Gröna/EFA (De gröna/Europeiska fria alliansen).
   

Gunnar Hökmark, Moderaterna

 1. KLIMAT
  Att sätta upp en utsläppsminskning med 40 procent som överordnat mål. Därutöver att EU åtar sig ytterligare 10 procents minskning utanför EU genom klimatbistånd. Detta skulle ge en reell förändring samtidigt som vi kan få med oss de stora utsläppsländerna i EU och därefter också i världen.
 2. ENERGI
  Vilka energikällor som ska användas och utvecklas är medlemsstaternas val. Jag vill prioritera en inre elmarknad, eftersom det leder till utveckling av förnybara energikällor där det behövs. Kärnkraften kommer att vara en viktig energikälla för Europa. Tysklands förtida avveckling leder till ett ökat beroende av fossila bränslen och av Ryssland.
 3. TELEKOM
  Ingen ska kunna få företräde. Så kallade ”special services” får utvecklas i avtal med operatörer men får inte inverka på den nätkapacitet som användare behöver. Enskilda användares trafik får inte diskrimineras eller blockeras.
 4. DATASKYDD
  Samtliga stormakter bedriver underrättelsetjänst. Den europeiska datalagen ska skydda den enskildes integritet och enbart tillåta intrång när grov brottslighet ger anledning till undantag efter domstolsprövning. EU-domstolen har förklarat datalagringsdirektivet för ogiltigt vilket gläder mig. Jag vill inte ha ett nytt förslag om allmän datainsamling.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Mest till EU:s forskningsprogram. Men också för att stimulera till snabbt ökade investeringar i ultrasnabbt bredband där kommersiella aktörer inte vill eller kan. Samt för att lägga fast den bästa infrastrukturen för morgondagens bredband.

  Ingår i partigruppen EPP (Europeiska folkpartiet (kristdemokrater).
   

 

Amelia Andersdotter, Piratpartiet

 1. KLIMAT
  För att EU:s klimatpolitik ska funka behöver man först ta sig förbi att alla medlemsländer främst tänker på klimatpolitiken som ett sätt att avancera sitt nationella intresse. Vi har ingen åsikt om utsläppshandeln.
 2. ENERGI
  En stor elutmaning är att uppgradera stamnäten. Om man gjorde det i?-stället för att pytsa ut privatlivskränkande, osäkra elmätare i folks bostäder skulle underrättelsetjänsten inte behöva kolla duschtider. Gör elleverantörerna skyldiga att faktiska leverera tjänsten elförsörjning också. Det vore bra.
 3. TELEKOM
  Telemarknaden är i behov av konkurrens. Varken nätägare, internettjänstleverantörer eller operativsystemstillverkare bör ges möjlighet att begränsa konsumenternas frihet och självständighet. Att beröva konsumenterna valmöjligheter är ett recept för olycka och dåligt fungerande marknader.
 4. DATASKYDD
  Jag tänker fortsätta klandra svenska regeringen för att den hör till dem som mest aktivt arbetat emot integritetsskyddet i EU:s dataskyddspaket. Dataminimeringsprincipen, skyldigheten att informera privatpersoner om vad som händer och vad som går fel, samt en stark rätt till samtycke och sanktioner mot dem som inte följer lagen, är rimlig.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Investeringar i gemensamma internetprojekt som skyddar privatliv, bevarar anonymitet, ger möjligheter för europeiska myndigheter, medborgare och företag att få lika makt över den teknik som används. EU skulle också kunna investera i underhåll av basprojekt för internet, som Open ssl. Gärna mer stöd för ökad kommunikation över gränserna.

  Ingår i partigruppen Gröna/EFA (De gröna/Europeiska fria alliansen).
   

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 1. KLIMAT
  EU:s nuvarande system måste förbättras då utsläppen i nuläget har blivit för billiga för att industrin ska minska dem. Utsläpp ska kosta, så att grön klimatvänlig teknik gynnas. Antalet utsläppsrätter är för många, de måste bli färre.
 2. ENERGI
  Valet av energikällor och mycket av energipolitiken är framför allt ett nationellt ansvar. Men även EU måste agera. Våra prioriteringar inför nästa mandat-period är att premiera utsläppsminskningar, utbyggd förnybar energi och energieffektivisering. Dessutom vill vi införa bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering.
 3. TELEKOM
  Medicinska tjänster.
 4. DATASKYDD
  Vi behöver diskutera med USA för att förstå hur övervakningen har gått till. Vi vill förbättra EU:s lagstiftning för personuppgiftsskydd. Framför allt vill vi stärka konsumentens kontroll över personlig information och skärpa regler för hur företag får samla in och hantera personuppgifter. Reglerna ska gälla för alla företag som erbjuder tjänster i EU.
 5. ÖNSKEPENGAR
  Vi hade velat se att de pengarna använts till forskning och innovation, gärna på miljöområdet och tillämpad forskning kring nya, gröna innovationer. Sådant som skapar nya hållbara jobb runt om i Europa och är positivt för hela landsbygdens utveckling.

  Ingår i partigruppen S&D (progressiva förbundet av socialdemokrater i Europa-parlamentet).
Mer om: Energi Miljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt