Opinion

”Havsbaserad vindkraft behöver inte subventioner”

Lillgrund i Öresund. Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT
Lillgrund i Öresund. Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT

REPLIK. Investeringar i havsbaserad vindkraft är på gång på egna meriter. Att i detta läge subventionera är en dålig idé, skriver Lina Håkansdotter, Svenskt Näringsliv.

Sverige behöver ett elsystem som levererar på både konkurrenskraft, leveranssäkerhet och fossilfrihet i det längre perspektivet. Långsiktighet, förutsägbarhet och en stabil tillgång på el är viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för tillväxt och attrahera företag att investera i Sverige, något som är nödvändigt inte minst för klimatomställningen.

Att i dagsläget subventionera in mer väderberoende elproduktion såsom havsbaserad vindkraft skulle riskera att kullkasta alla dessa förutsättningar. Föga förvånande har ett antal aktörer som vill investera i havsbaserad vindkraft skrivit ett inlägg i Ny Teknik där de ber om stöd för sina investeringar. Att detta inlägg kommer just nu är däremot mer förvånande och dessutom tondövt.

Vi ser i dag ett överskott på elproduktion under de flesta av dygnets alla timmar. Under våren har vindkraftsproduktion lett till ett kraftigt överskott på elproduktion samt negativa elpriser. Positivt för elkonsumenterna kan tyckas, men det är det bara i det mycket korta perspektivet.

Ytterligare subventioner i väderberoende elproduktion i det elsystem vi har i dag riskerar att driva ut den planerbara elproduktion som är en förutsättning för att få in mer vindkraft i framtiden. Resultatet blir då dyrare el och sämre försörjningstrygghet.

Inom projektet Kraftsamling Elförsörjning har vi låtit göra en långsiktig analys av hur det mest kostnadseffektiva elsystemet i ett 2045-perspektiv kan se ut. Resultatet är väldigt tydligt vad gäller den havsbaserade vindkraften. I ett 100 procent förnybart elsystem spelar den en viktig roll men ett sådant system är minst 40 procent dyrare än ett teknikneutralt fossilfritt elsystem.

I ett teknikneutralt och kostnadsoptimerat system finns det ingen havsbaserad vindkraft.

Vi kommer att behöva mer vindkraft i framtidens elsystem för att möta den kraftigt ökade elanvändningen som klimatomställningen innebär, men den behövs inte nu. Att genom slopade anslutningsavgifter subventionera ett specifikt kraftslag innebär snedvridning av marknaden och ett dyrare elsystem.

I slutändan är det elanvändarna som betalar för hela elsystemet och därför är kostnadseffektiviteten avgörande. Om politiken vill värna om konkurrenskraften och omställningen till ett fossilfritt samhälle bör förslag på subventioner till väderberoende elproduktion såsom slopade anslutningsavgifter till havsbaserad vindkraft inte genomföras.

Investeringar i havsbaserad vindkraft är på gång på egna meriter och teknikutvecklingen för detta produktionsslag har kommit långt. Att i detta läge subventionera denna produktion leder enbart till förmögenhetsöverföring från elanvändarna till vindkraftsinvesterarna.

Det är kort sagt en mycket dålig idé.

Lina Håkansdotter, projektledare Kraftsamling Elförsörjning, Svenskt Näringsliv