Opinion

”El-styckningen slår orättvist”

DEBATT. Om drygt ett år delas Sverige in i fyra så kallade elområden. Det är en genomgripande förändring som har stor betydelse för Sydsveriges industri och dess konkurrenskraft. Därför är det allvarligt att inget görs för att motverka de negativa konsekvenser som beslutet om elområden har för Sydsverige, skriver Svenskt Näringsliv.

Bakgrunden till förändringen är ett beslut om EU-anpassning fattat av statliga Svenska Kraftnät som ansvarar för det svenska stamnätet. Idag är Sverige ett elområde med ett gemensamt elpris oberoende av var i landet elen konsumeras. Nu blir det alltså i stället fyra områden, där gränserna mellan de nya elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Genom uppdelningen i fyra elområden kommer svenska elkunder – både företag och privatkunder – att få olika elpriser beroende på var i landet elen används. Med all sannolikhet kommer elen att bli dyrare i södra Sverige, där konsumtionen är stor men produktionen liten, samtidigt som den kan förväntas bli billigare i norra Sverige där förhållandet är det motsatta.

Att backa beslutet är inte längre ett alternativ – självklart ska Sverige följa EU:s regelverk. Problemet är att Svenska Kraftnäts beslut att gå EU-kommissionen till mötes inte följs upp av nationella beslut med målet att möta de negativa och geografiskt snedfördelade effekter som förändringen får. Det gäller dels det svenska elnätets bristande kapacitet, dels svårigheterna att faktiskt öka elproduktionen i södra Sverige. Om inget görs riskerar de prisökningar som kan förväntas i södra Sverige att permanentas och hindra utvecklingen av det sydsvenska näringslivet.

För att inte de förväntade prisskillnaderna ska bestå måste Svenska Kraftnät investera i ökad överföringskapacitet i stamnätet. Vi väntar nu på signaler att den utbyggnad av elnätet i Sverige och mellan Sverige och våra grannländer som krävs faktiskt kommer att genomföras.

Ökad elproduktion i södra Sverige kräver att det faktiskt byggs nya elproducerande kraftverk. Den rådande tillståndsprocessen innebär att varje sådant initiativ är en mycket långvarig, kostsam och osäker process. Detta hämmar naturligtvis möjligheterna att få till stånd ökat elutbud.

Höjda och osäkra priser slår hårt mot regionens tillverkningsindustri. Den osäkerhet som vi nu står inför, där ingen tycks kunna förutse hur elpriset kommer att förändras eller när åtgärder för att möta konsekvenserna kan bli av, skapar osäkerhet och gör det svårt att planera produktion och anställningar. Sydsveriges industri riskerar att förlora konkurrenskraft.

Vad vi behöver är ett kraftfullt politiskt agerande för att den osäkerhet och de nationella prisskillnader vi står inför ska bli så kortvariga som möjligt. Vi vill se en tydlig tidsplan för när elnätet kommer att byggas ut och tydliga åtgärder för en effektivare planprocess som gör det praktiskt möjligt att öka produktionen av el i södra Sverige.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne

Mikael Kulanko, regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Lars Lindqvist, chef Teknikföretagen region Syd

Torbjörn Eriksson, regionansvarig Industri- och Kemigruppen södra Sverige

Danska krav tvingade fram elområden

Det var regeringen som i början av 2009 gav Svenska kraftnät, SVK, uppdraget att dela upp Sverige i olika prisområden. EU- kommissionen har kritiserat SVK för att bryta mot EUs konkurrensregler genom att minska på exporten av el till förmån för svenska elkunder. Tvisten mellan EU och Sverige började med att den danska branschorganisationen, Dansk Energi, anmält Svenska kraftnät till EU-kommissionen.