Opinion

”Förslaget innebär att elcertifikaten havererar”

Foto: TT
Foto: TT
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. Foto: Niklas Alexandersson
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. Foto: Niklas Alexandersson

DEBATT. Remissinstanserna har sagt sitt - Energimyndighetens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet är verkningslös och en klar majoritet förordar en annan lösning, skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi.

(Uppaterad)

Elcertifikatsystemet infördes år 2003 för att öka produktionen av förnybar el och målsättningen för systemet har uppnåtts tidigare än väntat. I samband med att ambitionen i systemet ökades med 18 TWh till år 2030 beslutades att senast 2020 införa en stoppmekaism som förhindrar överutbyggnad.

Både Energimyndigheten och vindkraftbranschen har tidigare pekat på att det saknats en plan för hur elcertifikatsystemet ska avslutas på ett ansvarsfullt sätt när målet har uppnåtts.

Genom att i omgångar förlänga och utöka ambitionen har problemet skjutits fram i tiden. Investerare har litat på att myndigheter och politiker ska räta ut frågetecknen innan utbyggnadsmålet nås.

Verkningslöst förslag

Energimyndighetens förslag till stoppregel presenterades vid årsskiftet och utformningen, ett tidsstopp den 31 december 2030, landade som en chock. Eftersom målet för elcertifikatsystemet förväntas uppnås tio år innan stoppet träder i kraft är förslaget verkningslöst och kan likställas med en avsaknad av stoppmekanism. Följen blir ett havererat system och utebliven ersättning till investeringarna inom systemet.

All vidare utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige kan ske utan stöd. Det finns inget behov av subventioner till nya investeringar i mogen teknik. Men de förnybara anläggningar i form av sol-, vind-, småskalig vatten- och biokraft som är inne, eller på väg in, i systemet har beslutats mot löftet att det ska införas en stoppmekanism.

Pionjärerna drabbas

Att bryta löftet om en stoppregel som förhindrar utbyggnad utöver målsättningen skulle skapa stor ekonomisk skada för tidiga investeringar. De som drabbas är pionjärer som banat väg för dagens utveckling av förnybart i Sverige. Löftesbrottet skadar dessutom investerarnas bild av Sverige som land med låg politisk risk. Det skickar besynnerliga signaler till de som vill göra rätt i en tid där behovet av klimatåtgärder är akut.

Remisstiden för Energimyndighetens förslag löpte ut den 5 april. Svensk Vindenergis sammanställning konstaterar att majoriteten av de som svarat ställer sig bakom bedömningen att det nuvarande förslaget är verkningslöst; av 63 inkomna remissvar avstyrker 42. Endast nio tillstyrker.

Nytt förslag

Svensk Vindenergis förslag till stoppregel har tre delar;

• Tidsstopp 31 december 2021, samma datum som i Norge.

• Tilldelningsstopp som säkerställer att det inte utfärdas fler elcertifikat än vad Sverige och Norge tillsammans åtagit sig att finansiera.

• Anpassning av kvoterna till måluppfyllelsen, så att systemet stängs senast 2036 istället för 2045.

Lösningen stänger elcertifikatsystemet i balans med en fortsatt fungerande elcertifikatmarknad, ger rättvisare fördelning av intäkter mellan nya och gamla investeringar – utan att öka kostnaden för elkonsumenterna.

Lev upp till löftet

Stödet för denna lösning är stort. Privata investerare, utländska kapitalförvaltare, kommunala och statliga kraftbolag, miljöorganisationer och akademi ställer sig bakom den.

Nu är det upp till regeringen att lyssna till remisstanserna och uppdra åt Energimyndigheten att utforma en stoppregel som lever upp till det politiska löftet om ett ansvarsfullt avslut av elcertifikatsystemet.

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi