FRA kan få friare regler för spaning

2008-12-09 09:49  

FRAs tekniska utveckling av signalspaningsmetoder kan komma att undantas från de femton integritetsstärkande lagändringar som alliansen enats kring. Det uppgav Håkan Jevrell, statssekreterare i försvarsdepartementet, på tisdagsmorgonen.

Nu på morgonen har Tidningsutgivarna, TU, hållit en debatt kring de ändringar till kommande signalspaningslagen som allianspartierna enades om i höstas – och som nu intensivt bereds av försvarsdepartementet. De ska presenteras i en tilläggsproposition i vår.

Enligt Håkan Jevrell, statssekreterare på departementet som medverkade i debatten, kommer FRAs metodutveckling att vara undantagen de femton punkterna.

Därmed skulle FRA, Försvarets radioanstalt, exempelvis kunna slippa att söka tillstånd hos domstol för signalspaning som bara omfattar tekniska tester.

Detta fick bland annat Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, att reagera. Hon menade att det är otillfredsställande om lagstiftningen ges kryphål.

TU och andra organisationer är också oroade över vad man betecknar som ”vissa oklarheter” i alliansens kommande ändringsförslag.

Bland annat vill man att tilläggspropositionen ska garantera att inte bara präster – utan också andra grupper som medierepresentanter, journalister, läkare, kuratorer – undantas från avlyssning.

Alliansens 15 tilläggsförslag:

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Signalspaningslagen

I somras tog riksdagen beslut om en svensk signalspaningslag. Den blev snabbt häftigt kritiserad och tidigare i höstas backade allianspartierna och presenterade en lista med 15 ändringar till lagen. Den civila myndighet som utför signalspaningen heter FRA, Försvarets radioanstalt, och har i dag bara lagliga möjligheter att avlyssna radiotrafik, trafik i etern.

Den nya signalspaningslagen tillkom eftersom riksdagen ville ge FRA möjlighet att signalspana på den växande kommunikation som löper i fiberkablar under jord. Även detta kallas signalspaning. Denna innebär att man avlyssnar, pejlar, utforskar eller övervakar teletrafik i syfte att inhämta underrättelseinformation.

Mer om: Signalspaning FRA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt