Opinion

"Rusta för framtiden – storsatsa på digitaliseringen"

Peter Gudmundson, rektor KTH
Sara Mazur, forskningschef Ericsson
Stefan Bengtsson, vd och rektor Chalmers
Peter Gudmundson, rektor KTH Sara Mazur, forskningschef Ericsson Stefan Bengtsson, vd och rektor Chalmers

DEBATT. Internet of Things, Big Data, och 5G kommer drastiskt att förändra samhället. Om Sverige ska ha en chans att hänga med krävs en kraftfull statlig satsning på utbildning och forskning inom informations- och kommunikationsteknologi, skriver Peter Gudmundson, KTH, Sara Mazur, Ericsson, Stefan Bengtsson, Chalmers.

I Sverige betraktar vi oss som en ledande kunskapsnation på vägen mot det digitaliserade samhället. Men omvärlden är på väg att springa om oss. I olika rankningar som mäter digitalisering i ett samhälle placerar sig Sverige mycket bra, men har under de senaste åren hasat nedåt.

Sverige behöver kraftigt höja kompetensen inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT eller ICT på engelska) med ökat fokus på både utbildning och fokuserade forskningsinsatser. Det är enda sättet att utveckla vår konkurrenskraft, skapa framtida jobb, exportintäkter och välfärdssystem i den snabbt föränderliga globala miljö som digitaliseringen medför.

År 2007 var Sverige det land inom OECD som satsade mest pengar, procentuellt av BNP, på informations och kommunikationsteknologi. Sex år senare är Sverige på fjärde plats enligt en OECD-rapport samtidigt som behoven ökar:

• Myndigheten Tillväxtanalys skriver i en utredning att ICT-sektorn och ICT-investeringar stod för 32 procent av produktivitetstillväxten i Sveriges ekonomi under åren 1995-2005. Under åren 2006-2013 är motsvarande siffra 42 procent.

• Redan år 2020 kommer det att saknas 60 000 personer inom den digitala sektorn, enligt rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist”, från IT- och telekomföretagen. 

Därför måste vi som nation bli ännu effektivare i vårt förnyelse- och digitaliseringsarbete samt styra tydligare mot kompetens inom strategiska områden. Inom dessa områden kan vi systematiskt bygga nya värdekedjor och möjliggöra för Sverige att hävda sig internationellt. 

Sverige driver för närvarande flera stora satsningar på långsiktig forskning om elementarpartiklar (CERN), material (ESS, MAX IV) och livsvetenskap (SciLifeLab). Dessa satsningar är mycket väl motiverade forskningsmässigt. I ljuset av de genomgripande samhällsförändringar som digitaliseringen medför anser vi att det nödvändigt med en liknande stor satsning inom ICT-området.

Den grundläggande forskningen inom informations- och kommunikationsteknologi har haft, och kommer fortsätta att ha, en avgörande påverkan på samhället. Framsynta satsningar inom Sverige på 80- och 90-talen lyfte fram Sverige till en ledande position som IT-nation. Vi behöver en ny riktad, långsiktig satsning på utbildning och forskning för att återta och behålla vår ställning som världens bästa och mest digitaliserade land.

Vilka nya krav ska då ställas på våra universitet och vårt forskningssystem? Vi befinner oss mitt i en accelererande global utveckling där nya ICT-teknologier som till exempel Internet of Things, Big Data, och 5G drastiskt kommer att förändra samhället vi lever i. Kompetens inom ICT och mjukvaruteknik kommer att efterfrågas inom allt fler delar av samhället och näringslivet. Detta kommer i sin tur ställa helt nya krav på forskning och kompetensuppbyggnad inom områden som vi förutspår blir viktiga i det längre perspektivet, bortom 2025.

Vi behöver mer kunnande om framtida kommunikationsteknologier; komplexa och mjukvaruintensiva system, avancerad dataanalys för alla typer av beslutsstöd, autonoma och lärande system för robotar och fordon samt digitala tjänster, säkerhet och integritet, och effektivt utnyttjande av nya högpresterande datorer. Till detta kommer nya och kanske på sikt banbrytande områden som till exempel kvant-informatik och gränsområdet mellan hjärnforskning och ICT. Vi behöver koppla samman ingenjörer med medicinare, samhällsvetare och humanister för att på bästa sätt ta till vara den samhällsomvandling som digitaliseringen möjliggör.

Sverige behöver nu ett offensivt, kraftigt utökat statligt engagemang för

• Ett nytt sammanhållet strategiskt forskningsprogram inom ICT. Vi förordar här områdesspecifika och konkurrensutsatta basanslag direkt till universitet och forskningsinstitut. Utformningen av ett sådant program måste naturligtvis ske i nära dialog mellan finansiärer, utförare och forskare.

• Utökad högre utbildning inom ICT-området med möjlighet att också kombinera ICT i gränsöverskridande program som även omfattar medicin, samhällsvetenskap och humaniora.

Redan i dag är en stor majoritet av alla innovationer kopplade till ICT. Den andelen kommer att öka. Sverige har inte råd att avstå från en kraftfull satsning på utbildning och forskning inom informations- och kommunikationsteknologi!  

Peter Gudmundson, rektor KTH

Sara Mazur, forskningschef Ericsson

Stefan Bengtsson, vd och rektor Chalmers