Digitalisering

EU ska granska FRA-lagen

FRA-lagen kan strida mot artiklar i EUs grundfördrag om fri rörlighet för tjänster.  Det misstänker EU-kommissionen som nu ska granska den svenska signalspaningslagen efter att ha tagit emot klagomål.

Publicerad

Nu ska EU-kommissionen granska den svenska signalspaningslagen i sömmarna.

Orsaken är att någon part, en enskild eller ett företag eller en organisation, anmält lagen till kommissionen och dess direktorat  för inre marknadsfrågor.

Den klagande hävdar att lagen strider mot flera artiklar i EU-fördraget som behandlar grundläggande rättigheter inom EU såsom fri rörlighet för tjänster och fri etableringsrätt — samt  det så kallade E-handelsdirektivet.

FRA-lagen utgör ”oberättigat hinder ” för dessa rättigheter, som fördraget garanterar medborgare och företag i EU, enligt den klagande.

Exakt vem eller vilka som står bakom klagomålet avslöjar inte EU-kommissionen när man nu i brev till den svenska regeringen ställer frågor om signalspaningslagen, hur den utövas och vad den kostar.

—Den som klagar måste uppge namn för kommissionen men kommissionen behöver inte avslöja för den svenska regeringen vem som står bakom en anmälan , utan vederbörande kan vara anonym, säger Adrian Engman, rättssakkunnig på utrikesdepartementet.

Det kommissionen nu gör är att be den svenska regeringen om fler uppgifter om FRA-lagen.

—Man begär mer information i syfte att undersöka om den klagande har fog för sina  påståenden och om man ska gå vidare med ärendet, säger Adrian Engman.

—Om den svenska regeringen inte kan förklara varför lagen kan rättfärdigas, så kan kommissionen ta upp klagomålet som ett formellt överträdelseärende och i slutänden kan det hamna som ett mål i EU-domstolen.

Kommissionen skriver i brevet som nu handläggs av försvarsdepartementet att:

”Enligt kommissionens åsikt kan det inte uteslutas att lagen kan ha en negativ effekt på den inre marknaden. Kommissionen vill därför ha mer information om bakgrunden till lagen och hur den tillämpas i praktiken.”

Kommissionen önskar senast den 29 april svar på följande frågor:

1) Vilka allmänna intressemål uppfyller FRA-lagstiftningen?

2) Vilka är skälen till att övervakningsmekanismen används bara för gränsöverskridande elektronisk kommunikation och inte för inrikes kommunikation?

3) Är övervakning av enbart gränsöverskridande kommunikation ett effektivt och nödvändigt medel för att uppfylla de allmänna intressemålen?

4) Vilka åtgärder har vidtagits för att bevara konfidentialiteten för insamlad data, särskilt data som inte är relevant för att fullborda de allmänna intressemålen?

5) Vilka är kostnaderna och de nödvändiga tekniska anpassningarna för it-leverantörer som  ska sända signaler till ”samverkanspunkter”?