Stopp för putsfasader skjuts upp

2012-12-14 14:16  
När man ska undersöka om enstegstätade hus har fuktskador gör man först en fuktmätning på flera ställen i väggen. Om mätningen visar höga fuktvärden friläggs delar av fasaden. Här syns hur vatten har runnit inuti väggen. Foto: Byggnadsundersökningar

En ändring av byggreglerna skulle ha satt stopp för problemfasaderna. Men nu skjuts ändringen på framtiden.

Putsade enstegstätade fasader är en byggmetod där putsen läggs direkt på isoleringen så att byggnadens skydd för vind och regn ligger i samma skikt. På träregelväggar har konstruktionen visat sig vara mycket känslig för fukt och tusentals hus har drabbats av fuktskador.

Boverket har under året arbetat med att ändra byggreglerna så att det i praktiken inte skulle bli tillåtet att bygga enstegstätade putsade fasader på regelväggar. Ändringen skulle innebära förtydligandet att putsade regelväggar bör utformas med kapillärbrytning (så att vatten inte kan sugas upp) och dränering, till exempel genom tvåstegstätning, för att uppfylla föreskriften.

I en konsekvensutredning pekar Boverket på att regeländringen skulle leda till färre fuktskadade fasader, vilket skulle ge en besparing på 320 miljoner kronor per år, samt färre fall av ohälsa, till exempel astma, allergi, ögonirritation och infektionskänslighet, tack vare den förbättrade inomhusmiljön.

Men nu har Boverket beslutat att pausa revideringarna i byggreglernas avsnitt 6 och 8, som handlar om hygien, hälsa och miljö, respektive säkerhet vid användning.

Enligt Anders Sjelvgren, avdelningschef på Boverket, är anledningen att Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se över byggreglerna för små lägenheter för studenter och ungdomar.

-Det kommer att leda till att vi kommer att få ändra i våra byggregler. Och vi kan inte ändra våra byggregler varje år, det innebär alldeles för stort besvär för alla inblandade, allt från entreprenörer och brukare, säger han.

De ändringar i byggreglerna som trots allt kommer att genomföras sommaren 2013 handlar inte om ändringar i sak, enligt Anders Sjelvgren, utan om förtydliganden. Ändringarna som berör putsade fasader och studentlägenheter väntas i stället genomföras sommaren 2014.

Boverket anser dock att enstegstätade fasader inte är tillåtna ens enligt de nuvarande byggreglerna. "För de regelväggar med enstegstätad funktion som byggs idag så finns det ingen känd verifiering av att dessa uppfyller funktionskravet i BBR 6:53" (se faktaruta) skriver Boverket i sin konsekvensutredning, men konstaterar samtidigt att det ändå har förekommit en relativt stor produktion av väggkonstruktionen.

Även Boverkets planerade sänkning av gränsvärdet för bly i vattenkranar kommer att försenas till sommaren 2014. Myndigheten har föreslagit att vattenkranar inte ska få släppa ut mer än 5 mikrogram bly per vattenmängd som ryms i kranen, jämfört med dagens 20 mikrogram.

Anledningen till sänkningen är att minska risken för att spädbarn och ofödda foster ska få lägre IQ på grund av exponering av bly. EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har tidigare visat att metallen har orsakat en sänkning av den kognitiva förmågan hos barn som grupp.

Funktionskravet

I byggreglernas avsnitt 6:53 finns funktionskravet angående fuktsäkerhet angivet: "Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt."

Fuktskador i enstegstätade putsfasader

Enligt en rapport från Boverket 2010 har totalt 4 000 småhus och flerbostadshus med den enstegstätade konstruktionen drabbats av fuktskador. Det motsvarar 37 procent av de undersökta byggnaderna.

Antalet hus med risk för fuktskada angavs till 5 000 stycken, eller 43 procent.

Endast cirka 2 000 hus, 20 procent, ansågs i den undersökningen inte löpa någon risk för att få fuktskador.

Siffrorna avser byggnader uppförda mellan 1986 och 2005. Bedömningarna gjordes utifrån fuktmätningar och utan förstörande ingrepp.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer