Professorer vill köra över kommunernas byggplaner

2013-11-12 14:57  

De tre KTH-professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind ger i en ny rapport elva förslag på hur byggandet kan ökas.

Under lång tid har det byggts för få bostäder i tillväxtregioner. Det är bakgrunden till professorernas rapport Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur.

Dagens regler för byggande av bostäder och infrastruktur ser de tre professorerna som en reaktion mot pampvälde och tveksamma byggprojekt under 1960- och 1970-talen. Lagstiftningen är fokuserad på att stoppa dåliga projekt, men i dag när behovet av bostäder har ökat kraftigt får en sådan lagstiftning negativa effekter.

Därför handlar professorernas förslag bland annat om att avskaffa det kommunala planmonopolet och att slopa möjligheterna att överklaga byggprojekt. Men de har också inkluderat förslag som innebär att kommuner som tar ansvar för bostadsbyggandet får statliga subventioner.

Föreningen SNS som har gett ut rapporten, tycker att det har saknats ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads- och infrastrukturbyggande. Nu hoppas de att boken ska leda till en bred diskussion.

Professorernas förslag

1. Avskaffa det kommunala planmonopolet

Kommunernas starka ställning i markfrågor leder till ineffektiva lösningar där kommunala intressen hävdas på bekostnad av det som är önskvärt regionalt och samhälleligt.

2. Röj upp bland riksintressena

Under de senare decennierna har det skett en kraftig ökning av områden som utpekas som riksintressanta. Riksintressen bör inrättas med större restriktivitet och det måste vara lättare att ompröva dem.

3. Samordna infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande

Statliga infrastrukturinvesteringar i tillväxtregionerna bör villkoras med att bostadsbyggande sker på mark som blir mer attraktiv. Det finns också skäl för någon form av subvention till kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen och omvänt ekonomiska sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar.

4. Planeringsprocessen måste effektiviseras

Författarna vill se en planeringsprocess där politisk styrning utövas i den översiktliga planeringen och där den påföljande mer detaljerade planeringen effektiviseras genom att länsstyrelsens synpunkter inarbetas redan i planeringens inledande skeden. Ett bra sätt att öka kommunernas effektivitet i att hantera planprocesserna är att göra dem ansvariga för medfinansiering av kostnader för planläggning och bygglovsprövning. Ekonomisk kompensation ska utgå till den som vill bygga om ärenden drar ut på tiden.

5. Stärk den representativa demokratin – begränsa det direkta medborgarinflytandet

Dagens system för dialog gynnar ofta högljudda särintressen. Medborgardemokratin får inte ersätta den parlamentariska demokratin. Nya metoder för dialog med medborgarna måste utvecklas.

6. Slopa överklagandemöjligheter

Många av dagens överklagandemöjligheter bör tas bort. Prövningstillstånd för överklagande är rimligt. Det bör finnas större möjligheter för dem som drabbas negativt av byggandet att få ekonomisk kompensation.

7. Stadsbyggandet måste ses som en värdeskapande process

I dag karaktäriseras planeringen ofta av en konfliktfylld dragkamp mellan olika intressen, till exempel mellan politik och förvaltning eller mellan medborgare och kommun. Planeringen måste utvecklas så att olika intressen först dokumenteras och sedan inleds förhandlingar som innebär att parterna upplever att en överenskommelse ger större nytta n andra handlingsalternativ.

8. Renodla politikens och förvaltningens roller

Den politiska styrningen ska utövas på en översiktlig nivå. De planerande tjänstemännens roll måste utvecklas från bevakare av den egna fackförvaltningens intressen till en medlarroll som kreativt söker lösningar som förenar olika intressen.

9. Våga experimentera

Våga prova nya regelsystem för nybyggnadsområden, till exempel när det gäller strandskydd och hyresreglering. Dessa experiment följs noga och utvärderas. Inte minst finns det skäl att prova nya system för finansiering av infrastruktur.

10. Samhällelige mål för buller, tillgänglighet och luftkvalitet måste hanteras med förnuft

Låt hushållen på marknaden i högre grad avgöra vilka kvaliteter de ser i boendet och vilka risker de ser som acceptabla. Varudeklaration i stället för statliga och kommunala krav när det gäller saker som vi som individer själva kan bedöma.

11. Konkretisera begreppet ”hållbarhet”

Flytta fokus från övergripande och oprecisa krav på hållbarhet till hur de olika hållbarhetsdimensionerna (ekonomiska, sociala och miljömässiga) ska konkretiseras och prioriteras mot varandra.

Linda Nohrstedt

Mer om: Bygg KTH

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer