”Går att bygga energieffektiva hus med låg miljöpåverkan”

2014-04-18 05:30  

Vanligtvis krävs det mycket energi för att tillverka isoleringsmaterial. Men ett välisolerat hus behöver ändå inte vara en miljöbov att bygga, enligt en ny studie från IVL Svenska miljöinstitutet.

Med hjälp av livscykelanalys har Martin Erlandsson, forskare på IVL, jämfört hur tio nybyggda flerbostadshus påverkar klimatet under byggtiden (inklusive materialtillverkningen) och drifttiden.

I jämförelsen ingick utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid, metan och lustgas, från materialtillverkning, transport och energianvändning.

Resultatet visar att husens klimatpåverkan under byggtiden, inklusive materialtillverkning och markarbeten, är ungefär lika stor som deras påverkan under en beräknad drifttid på 50 år.

- Det beror på att teknikutvecklingen i dag gör det möjligt att bygga lågenergibyggnader med betydligt mindre energianvändning än de krav som ställs i Boverkets byggregler, vilket leder till en minskad klimatpåverkan, säger Martin Erlandsson.

Husen som ingick i studien är spridda över landet och byggda under de senaste fem åren. Både passivhus och byggnader uppförda enligt Boverkets minimikrav på energiprestanda fanns i urvalet.

Ett förvånande resultat av studien var att det inte fanns något tydligt samband mellan husens energiprestanda och miljöpåverkan.

- Man skulle kunna tänka sig att det går åt mycket isolering, och därmed mycket miljöpåverkan, för att uppnå en hög energiprestanda, men så är det inte. Det är andra saker som spelar in, som till exempel mängden betong i stommen, som har större betydelse än den extra isoleringen, säger Martin Erlandsson.

Det hus som hade lägst klimatpåverkan i byggfasen hade också lägst energianvändning under driften. Men det hus som var näst bäst med avseende på energiprestanda i driftskedet var näst sämst med avseende på miljöpåverkan under byggtiden.

- Det är ett väldigt spann. Det betyder för mig att man kan bygga både energieffektiva hus och samtidigt ha en låg miljöpåverkan när man bygger dem, säger Martin Erlandsson.

Med tanke på studiens resultat ifrågasätter han nu byggreglernas utformning. I dagsläget finns bara krav på byggnadernas energiprestanda under drift, men Martin Erlandsson tycker att även ett minimikrav på byggnadernas klimateffektivitet under hela livscykeln bör ställas.

- Byggreglerna är ålderdomliga eftersom de inte tar hänsyn till miljöpåverkan för att bygga. Om halva miljöpåverkan kommer från att bygga huset borde man också titta på vilka material man använder. Det finns mycket att tjäna på det, säger han.

Miljöpåverkan från byggnader kan till exempel minskas genom att mer förnybart bränsle används vid cementtillverkning, eller genom att fler hålrum skapas i de betongkonstruktioner som monteras i byggnaden, så att den totalt sett behöver en mindre mängd betong.

Som ett första steg till att reglera byggnaders klimateffektivitet föreslår Martin Erlandsson ett lagkrav på att miljöpåverkan ska redovisas med hjälp av livscykelanalys för större byggprojekt och ombyggnader.

- Att analysera byggnadernas miljöprestanda redan i projekteringsskedet är en förutsättning för att bättre styra materialval och val av olika tekniska lösningar, säger Martin Erlandsson.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer