Gender Equality in Technology

Alice Marshall and Serge Lachapelle on gender equality in technology. #GETBlog is sponsored by Google.

The Story Behind the Blog

2016-03-08 11:18  

För svenska, se nedan

 

Creating this blog was a bit of a roller coaster ride - exciting, but we were never sure what was coming around the corner. In the 6-month journey that it took us to get here, we started with a much bigger idea for a project for gender equality in the tech industry, then moved to a medium-sized idea, then finally landed on the scaled-down idea for the blog. Something we could build from. We had to be creative, determined, flexible, and patient. One thing is for sure, though, the team of people behind this blog (yes, there’s a whole team), are all fiercely passionate about creating more gender equality in tech.

 

In June 2015, I got an email from Mathias Kallio (now at at Dagens Industri) with the Swedish tech newspaper NyTeknik. He told me that NyTeknik was planning a panel at the Swedish summer political conference called Almedalen, and he wanted to know if I would be on the panel. The panel was called ”Hur blir ingenjörs-Sverige mer jämställt?” or ”How can engineering in Sweden be more gender-equal?” I told him that I couldn’t participate on the panel, but he asked if I could meet with them later in the summer anyway. So we met on August 20th. At that meeting, NyTeknik’s Chief Editor Susanna Baltscheffsky explained to me that she really wanted to work to improve gender equality at an industry level. She told me about the work that they had done so far, with an edition listing the most influential women engineers, and via the event at Almedalen.

 

Unbeknownst to me, NyTeknik had been meeting with some major tech companies in Sweden to try to get them together on an initiative for gender equality in the industry. The companies decided that they needed the help of an expert if they were to work with equality together, and thanks to some former clients who recommended me warmly, my name came up as someone with experience working with gender equality in tech. Not surprisingly, Google was among the companies in the discussion.

 

Our original idea was very ambitious. We wanted to drive opinion on NyTeknik via a journalist who would write 3-4 debate articles per week. In addition, I would head a Gender Equality Lab where each company would report their diversity metrics every six months.  We’d use the forum to share ideas and educate leadership in an honest, open way. The whole project would last 18 months total, as a pilot project.

 

Mathias, Eva Linder and I worked very hard to sell the idea, but in the end, most companies wanted to prioritize their internal equality work instead. Perhaps our collective ambition level was too high and intimidating?

 

The idea, though, would not go away. Serge Lachapelle at Google had fought hard to sell the idea internally. He had gotten together support within the organization, including a budget for the work. Susanna, Eva and Mathias at NyTeknik were equally optimistic. On December 1st, we met again, NyTeknik, Google and I, and discussed potential next steps. We discussed a smaller, research-based project about the leaking pipeline in tech. We could actually track the gender balance in the industry – from high school and university programs to first jobs, second jobs, and leadership roles and where the industry loses women on the way. Very little research has been done on this industry-wide picture in Sweden.

 

In true engineering form, we continued to iterate on these ideas and decided to start from a smaller idea and let it grow from there: What if we did a blog? On December 13, just before I left on a trip for New York, we discussed how such a blog would work in practice, and decided to give it a go.

 

We published our first blog on January 13, and the plan is that we’ll do a weekly blog post every Thursday, for at least 3 months. Serge and I come up with the ideas together, I write the posts, he edits, and Susanna and Eva edit the Swedish translation. At the beginning of March, NyTeknik will get a new platform, which will contain a blog platform. It’s a good production chain :)

 

We want this blog to be a platform for an open and honest, positive discussion about gender equality in tech. What are things that you’re wondering about? What do you feel is tough with this area? We’d like readers to see it as a two-way discussion. We’ll be covering lots of different things, but the things generally fall into several categories: proactive tools to increase gender equality at tech companies (the overall change process of improving gender equality in what was previously a male-dominated environment, what metrics to use when measuring equality, how to do wage surveys, tools to promote a gender-equal culture), industry numbers and what the leaking pipeline looks like in the industry, and also fun things like stories of powerful women in tech, current exciting initiatives, spotlight on companies that have enormously improved equality,  diversity hacks, funding for startups, and much more.

 

På svenska:

 

Att skapa den här bloggen var lite av en berg- och dalbana, men spännande, vi var inte helt säkra på vad som skulle komma ut av detta. En resa på sex månader tog det oss att skapa bloggen, och från början hade vi egentligen en mycket större idé om jämställdhet inom tech branschen. Vi ändrade sedan den idén till en medelstor idé, och slutligen landade vi en på förminskad version, bloggen. Vi var tvungna att vara kreativa, bestämda, flexibla och tålmodiga. Men en sak är säker, teamet bakom denna blogg (ja, det finns ett helt team), brinner starkt för att skapa mer jämställdhet inom tech branschen.

 

I juni 2015 fick jag ett mail från Mathias Kallio på Ny Teknik (numera på Dagens Industri) Han berättade för mig att tidningen Ny Teknik planerade en paneldebatt i Almedalen och han ville veta om jag kunde sitta med i panelen. Panelens ämnen var "Hur blir Ingenjörs-Sverige mer Jämställt?" eller "Hur kan tekniksverige bli mer jämställt?" Jag kunde inte medverka i panelen, men han frågade om jag ville träffa Ny Teknik senare i sommar för ett nytt projekt som planerades. Så vi träffades den 20 augusti. Vid detta möte förklarade NyTeknik:s chefredaktör Susanna Baltscheffsky för mig att hon verkligen vill arbeta för att förbättra jämställdheten på branschnivå. Hon berättade vidare för mig om det arbete som de hade gjort hittills på tidningen Ny Teknik, bland annat i ett nummer där man listat de mest inflytelserika kvinnliga ingenjörerna i Sverige, och också vad som diskuterades i Almedalen.

 

Utan min vetskap hade NyTeknik bjudit in några större techföretag i Sverige för att försöka få dem att tillsammans driva opinion för mer jämställdhet i branschen. Företagen som var med på mötet kom fram till att de behövde hjälp av en expert inom området, mitt namn kom upp tack vare några tidigare kunder som rekommenderade mig varmt som en person med erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i tech. Inte överraskande var Google ett av de företag som var med i diskussionen.

 

Vår ursprungliga idé var mycket ambitiös. Vi ville driva en egen undersajt på nyteknik.se och via en frilansjournalist skulle vi skriva 3-4 debattartiklar per vecka. Dessutom skulle jag leda ett jämställdhets Lab där varje företag skulle rapportera mångfaldsstatistik varje halvår. Vi skulle använda forumet för utbyte av idéer och utbilda i ledarskap på ett ärligt och öppet sätt. Hela projektet skulle pågå i 18 månader totalt, som ett pilotprojekt.

 

Mathias, Eva Linder och jag har arbetat mycket hårt för att sälja idén, men i slutändan, ville de flesta företag prioritera sina interna jämställdhetsarbeten i stället. Kanske vår kollektiva ambitionsnivå var för hög och skrämmande?

 

Men vi ville inte ge upp tanken. Serge Lachapelle på Google hade kämpat hårt för att sälja in idén internt. Han hade fått stöd inom organisationen, inklusive en budget för arbetet. Susanna, Eva och Mathias på Ny Teknik var lika optimistiska. Den 1 december träffades vi igen, Ny Teknik, Google och jag, och diskuterade nästa steg. Vi diskuterade ett mindre, forskningsbaserat projekt om den bristande länken inom tech. Vi kunde spåra en könsfördelning i branschen - från gymnasiet och universitetsutbildning till första jobbet, andra jobbet och ledarroller och var i kedjan industrin tappar kvinnorna. Mycket lite forskning har gjorts på detta branschomfattande område i Sverige.

 

I sann ingenjörsanda fortsatte vi att spåna på dessa idéer och beslutade att starta med en mindre idé och låta det växa därifrån: Vad skulle hända om vi gjorde en blogg? Den 13 december, strax innan jag åkte på en resa till New York, diskuterade vi hur en sådan blogg skulle fungera i praktiken, och beslutade oss för att starta upp den.

 

Vårt första blogginlägg fick publicerades den 13 januari, och planen är att vi ska göra ett blogginlägg varje torsdag, under minst 3 månader. Serge och jag ska komma med idéer tillsammans, jag skriver inlägg, han redigerar, och Susanna och Eva redigerar den svenska översättningen.

 

I början av mars, kommer Ny Teknik få en ny uppdaterad sajt, som kommer att innehålla en bloggplattform. Det är en bra produktionskedja -:)

 

Vi vill att denna blogg ska vara en plattform som är en öppen, ärlig och positiv diskussion om jämställdhet i tech. Vilka saker är det du funderar på? Vad tycker du är tufft inom detta område? Vi vill att läsarna ska se det som en tvåvägsdiskussion. Vi kommer att täcka upp flera olika områden, men i allmänhet delas de in i flera kategorier: proaktiva verktyg för att öka jämställdheten på teknikföretag (den totala förändringsprocessen för att förbättra jämställdheten i vad som tidigare var en mansdominerad miljö, vilka mätmetoder ska användas för jämställdhet, hur man gör lönekartläggning, verktyg för att främja en jämställd kultur), industri siffror och vad den bristande länken är i branschen, och också roliga saker som berättelser om starka kvinnor i tech, aktuella spännande initiativ, strålkastarljuset på företag som på ett fantastiskt sätt förbättrat jämlikhet, mångfald, finansiering för start-ups, och mycket mer.

nyteknik Administrator

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer