Hållbar industri

”Det finns inget alternativ – vi måste använda ai”

Foto: Tom Merton
Foto: Tom Merton
Ulrika Jägare, Head of AI/ML Strategy Execution på Ericsson. Foto: Ericsson
Ulrika Jägare, Head of AI/ML Strategy Execution på Ericsson. Foto: Ericsson
Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Foto: Peltarion
Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Foto: Peltarion
Anders OE Johansson, senior rådgivare på PiiA och Senior Project Manager på AI Sweden. Foto: Kim Norman
Anders OE Johansson, senior rådgivare på PiiA och Senior Project Manager på AI Sweden. Foto: Kim Norman

AUTOMATIONSNÄSTET. Industrins utmaning handlar mer om massanpassning än massproduktion. Hur kan uppkopplade enheter och intelligenta system bidra till att optimera ett företags processer?

Denna gång deltar: Ulrika Jägare, Head of AI/ML Strategy Execution på Ericsson, Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion, Anders OE Johansson, senior rådgivare på PiiA och Senior Project Manager på AI Sweden.

1. Vilken roll kan ai spela i produktions- och tillverkningsindustrin?

Ulrika Jägare: Ai kommer att spela en fundamental roll i att optimera och effektivisera olika produktionsprocesser och kvalitetskontroller, men även inom produktionsrelaterade områden som logistik, energi och miljö. Eftersom all artificiell intelligens kräver data, skapas ett behov av att utöka omfattningen från produktion och tillverkning till att även sköta och underhålla de produkter som tillverkas. Allt för att få tillgång till data som används för ai-drivet och prediktivt underhåll, som är en starkt växande affärsmodell.

Peiman Momeni: Bred implementering av ai är den viktigaste faktorn för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig. Inom produktions- och tillverkningsindustrin bedöms potentialen för ai vara störst. Det finns tillämpningar för ai inom alla delar av industrin. Ai används för att automatisera processer, göra prediktioner och finna mönster i stora mängder data. Till exempel kan okulärbesiktning av slutprodukter automatiseras eller behovet av underhåll förutspås genom att analysera ljud eller vibrationer.

Anders OE Johansson: Mycket stor roll. Med de stora investeringar som görs i världen inom ai-tekniker och metoder som också börjar tillämpas i industrin, är det nog utan tvekan så att om man vill hålla kvar eller stärka sin konkurrenskraft måste man tillämpa ai i växande omfattning.

2. Vad skulle du säga är de största utmaningarna för att ai på riktigt ska kunna implementeras i industrin?

Ulrika Jägare: Tilltron till artificiell intelligens i industrin är generellt sett hög, men det råder brist på tillräcklig kunskap om hur man strategiskt tar till sig ai och även vilken roll människan ska ha. För att verkligen dra nytta av ai måste man tänka större och mer långsiktigt. En fara är att man fastnar i att bara automatisera befintliga processer, i stället för ett datadrivet angreppssätt där analysen av data guidar förändringen. Börjar man så är det mycket lättare att optimera med hjälp av ai i nästa steg.

Peiman Momeni: Rätt kunskap hos medarbetare, identifiera tillämpningar, hantering av data samt komplexa verktyg är några av områdena där utmaningarna ligger. Det finns dock en väg framåt; börja smått, bygg kunskap hos medarbetare och sök samarbeten. Med partners kan industrin snabbt komma i gång och bygga ai-applikationer och samtidigt utveckla kompetens hos sina medarbetare. Den verkliga potentialen hos ai realiseras först när det sätts i händerna på industrins egna experter.

Anders OE Johansson: Just nu ser jag två stora utmaningar. Den första är att bygga upp intern kompetens inom ai så att man utifrån sina utmaningar driver egna aktiviteter för att hitta fungerande ai-lösningar och att kunna upphandla rätt leverantörer. Den andra utmaningen är att man verkligen börja prova att nyttja ai, utifrån egna data eller utifrån egna avgörande utmaningar, till exempel att prova tillämpningar i sammanhang där man deltar i projekt med andra industrier, med leverantörer och med akademi.

3. Hur skulle du beskriva svenska industriföretags mognad för att ta till sig ai som verktyg för att skapa nya värden, både vad gäller kompetens och resurser?

Ulrika Jägare: Generellt är svenska industriföretags medvetenhet om potentialen med ai bra. Det finns en grund på plats för att automatisera mer och applicera ett data- och ai-drivet angreppssätt för effektivisering och optimering. Det som är mer problematiskt är att många saknar tillräckligt djup kompetens och förståelse för hur man ska applicera ai för just sitt företag och därmed säkra affärsnyttan. Det är oerhört viktigt att närma sig ai ur ett affärsperspektiv, snarare än bara som en teknisk möjlighet.

Peiman Momeni: Mognadsgraden varierar. Generellt ligger företag som varit snabba med att digitalisera före i utrullningen av ai. Det är utmanande att implementera ai i bred skala, det kräver dedikation, engagemang och investeringar. Frågan svensk industri bör ställa sig är: Är det ett alternativ att inte implementera ai? Vi tycker att svaret är självklart: Om vi vill ha en framtida tillverkningsindustri i Sverige så måste vi tillämpa ai i mycket större utsträckning. För det gör våra utländska konkurrenter redan.

Anders OE Johansson: Det finns exempel där jag bedömer att man är i framkanten med att arbeta med ai, och andra exempel där jag hoppas att man blir mer aktiv. Inom industrin generellt är man bra inom digitalisering och har goda förutsättningar att ta till sig nya teknologier som ai. För att generellt stärka sin egen förmåga behövs bredare kompetensutvecklingsaktiviteter, både teoretiska såväl som tillämpningspraktiska. Något som inte bara låter sig hända av automatik, utan där behövs både strategi och aktivitet.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.