Digitalisering

Huawei om nya radiolagen: Inte ett problem för oss

Kenneth Fredriksen är chef för Huawei i Sverige. Foto: Jörgen Appelgren
Kenneth Fredriksen är chef för Huawei i Sverige. Foto: Jörgen Appelgren

Vad säger Huawei om ”Huawei-lagen”? ”För oss är en sådan lag inte ett problem”, hälsar Sverige-chefen Kenneth Fredriksen.

Publicerad

Regeringen vill att förslaget Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning ska träda i kraft 1 december 2019, med en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Datumet är noga utvalt: strax före Post- och telestyrelsen planerat att auktionera ut viktiga 5g-tillstånd.

Den nya mobiltekniken kommer att påskynda och utöka digitaliseringen av samhället. Regeringen anser att lagen kan stärka skyddet mot samhällsbärande verksamheter som i allt större utsträckning är beroende av telekommunikation. Det gäller exempelvis energiförsörjning, transporter, sjukvård och allmänhetens möjlighet att kunna ta del av information.

Lagförslaget kommer samtidigt som USA och flera andra länder, däribland flera europeiska, förbjudit eller överväger att förbjuda Huawei att delta i utbyggnaden av 5g-nätverk.

Infrastrukturminister Anders Ygeman har poängterat att den tilltänkta lagen inte riktar sig mot något enskilt bolag. Och Huawei i Sverige tycks, åtminstone utåt, ta lagförslaget med ro.

– Vi välkomnar ytterligare fokus på säkerhet i telekomnäten. I de nya ekosystemen med många samverkande aktörer så blir det nödvändigt. Vi anser att myndigheter bör ha rättslig möjlighet att stoppa aktörer om det är dokumenterat att olovligheter görs i kritisk infrastruktur, säger Huaweis vd i Sverige, Kenneth Fredriksen.

Vilka konsekvenser kan det få för er verksamhet?

– Vi är övertygade om att vi kan följa alla lokala och globala säkerhetskrav, så för oss är en sådan lag inte ett problem.

Lagförslaget handlar dock inte specifikt om ”olovligheter i kritisk infrastruktur”, eller om ”lokala och globala säkerhetskrav”. Förslaget gör däremot ett stort nummer av ordvalet ”kan antas”. Till exempel så här: "För att få tillstånd att använda radiosändare och för att få medgivande till överlåtelse eller uthyrning av sådana tillstånd ska det vara en förutsättning att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.”

Hur vad som ”kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet” ska tolkas i praktiken återstår att se. Klart är iallafall att tillståndsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS), om lagen träder i kraft 1 december, ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att få underlag till bedömningar.

Det betyder bland annat att Säpo och försvaret ska kunna dela viss annars sekretessklassad information med PTS. Regeringen menar att det bara är säkerhetspolis och försvarsmakt som har tillgång till de uppgifter som krävs för att avgöra vilken radioanvändning som är säker. Det där har naturligtvis gjort svenska operatörer bekymrade, som i sina remissvar invänt mot att tillståndsbeslut kan fattas utan att de förstår varför.

”Vi ifrågasätter lämpligheten”

Det som dock orsakar störst oro och osäkerhet bland operatörerna är att tillstånd ska kunna återkallas när som helst om det, återigen, ”kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet”.

Att bygga nya mobilnät är dyrt. Dels på grund av höga auktionspriser för själva tillstånden, dels för att det kostar stora belopp att investera i den teknik som krävs. Regeringen är medveten om detta och konstaterar att ”om en mobiloperatörs tillstånd återkallas skulle det inte bara kunna innebära att verksamheten måste läggas ned. Konsekvenserna av en sådan åtgärd kan potentiellt omfatta stora delar av samhället. Återkallelse av ett sådant tillstånd torde dock bli aktuellt endast i undantagsfall.”

– Vi är självklart inte emot ökad säkerhet generellt. Men vi ifrågasätter lämpligheten att koppla säkerhetsfrågan till enskilda frekvenstillstånd, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert hos branschorganisationen IT & Telekomföretagen, till Ny Teknik.

– Vår förhoppning är att lagförslaget inte ska skapa osäkerhet som i förlängningen hämmar innovationstakten på marknaden. Det skapar generellt en osäkerhet om det går att ställa villkor som sedan kan återtas eller omedelbart förändras i redan tilldelade tillstånd, säger Joanna Röckner Lindgren, pressansvarig på Tre.

Regeringen kan tänka sig att en operatör som får tillståndet återkallat också skulle kunna få en auktionslikvid helt eller delvis återbetald. Däremot finns inga planer i nuläget på att bistå en operatör med ekonomisk kompensation för utbyggnad av mobilnätverken.